Chương trình Thạc sĩ Luật Hiến pháp - Hành chính (Master in Constitution and Administrative Laws) nhằm đào tạo những chuyên gia pháp lý có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về Nhà nước pháp quyền, pháp luật hành chính và tài phán hành chính, kỹ năng quản trị nhà nước hiện đại. Nội dung chương trình bao gồm Luật và phát triển; Nhà nước pháp quyền; Quản trị nhà nước và nội luật hóa các cam kết quốc tế liên quan đến quản trị Nhà nước; Thủ tục hành chính và tài phán hành chính; Luật đất đai và môi trường. Chương trình phù hợp với chuyên viên, cán bộ quản lý tại các cơ quan của Quốc hội, Hội đồng Nhân dân, cơ quản Đảng, đoàn thể, cơ quan quản lý nhà nước, tòa hành chính, tổ chức công chứng, thừa phát lại, quản tài viên, luật sư. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Luật kinh doanh quốc tế (Master in International Business Law) nhằm đào tạo những chuyên gia pháp lý có kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về pháp luật kinh doanh quốc tế, hành nghề tư vấn pháp lý, đàm phán, soạn thảo, ký kết hợp đồng có yếu tố quốc tế, độc lập đưa ra đề xuất giải quyết tình huống pháp lý kinh doanh trong môi trường quốc tế, giải quyết tranh chấp kinh doanh có yếu tố nước ngoài. Nội dung chương trình hướng vào các môn học trọng tâm như Luật Hợp đồng thương mại quốc tế; Luật đầu tư quốc tế; Kinh doanh quốc tế và Luật hàng hải; Luật cạnh tranh. Chương trình phù hợp với những người công tác tại khu vực doanh nghiệp xuất nhập khẩu, định chế tài chính, cơ quan pháp lý nhà nước về thương mại quốc tế, trọng tài viên thương mại quốc tế. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Luật Kinh tế (Master in Economic Law) hướng nghiên cứu được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức chuyên sâu và từng bước trang bị các kỹ năng hành nghề về Luật kinh tế, có nội dung gắn với thực tiễn, hướng tới: kiến thức chuyên sâu, suy nghĩ độc lập, phân tích đánh giá tốt tình huống, đạo đức hành nghề tốt, quản lý công việc bao quát. Chương trình ứng dụng hướng đến kỹ năng đàm phán thương thảo hợp đồng và giải quyết tranh chấp trong kinh doanh. Chương trình hướng vào ba trọng tâm: Quản trị công ty, Hợp đồng, Giải quyết tranh chấp, pháp luật về tài sản, pháp luật cạnh tranh toàn cầu. Chương trình nghiên cứu phù hợp với các luật sư cao cấp, thẩm phán cao cấp, kiểm sát viên cao cấp, giảng viên đại học và các vị trí lãnh đạo cấp cao trong các tổ chức, công ty. Chương trình ứng dụng phù hợp với các chuyên gia hành nghề tư vấn pháp lý, luật sư cao cấp, thẩm phán, kiểm sát viên cao cấp. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Kế toán (Master in Accountancy) trang bị chuyên sâu về kinh tế, kinh doanh, kế toán, kiểm toán, có thể hoạch định các chính sách kế toán áp dụng trong doanh nghiệp và tổ chức thực hiện công tác kế toán cho các loại hình doanh nghiệp. Chương trình nghiên cứu của chuyên ngành nâng cao năng lực nghiên cứu hàn lâm trong lĩnh vực kế toán. Nội dung chương trình bao gồm phương pháp nghiên cứu ứng dụng trong kế toán, lập báo cáo tài chính hợp nhất, chuẩn mực lập báo cáo tài chính quốc tế, tổ chức hệ thống ERP, phân tích tài chính và định giá doanh nghiệp. Chương trình nghiên cứu sẽ bổ sung những môn về lý thuyết kế toán, thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Chương trình phù hợp với các vị trí trưởng phòng tài chính - kế toán, hoặc trưởng nhóm tư vấn kế toán. Tốt nghiệp hướng nghiên cứu có thể học nâng cao ở trình độ tiến sĩ, tư vấn kế toán, giảng viên các trường đại học và cao đẳng. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh thương mại (Master of Commerce) cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về kinh doanh thương mại, quản lý và vận hành doanh nghiệp kinh doanh thương mại và bán lẻ. Các chủ đề chính hướng về quản lý chuỗi bán lẻ, quản trị chuỗi cung ứng; quản trị nguồn nhân lực quốc tế, quản trị bán hàng và marketing… Chương trình phù hợp với học viên đang làm quản lý hoặc chuyên viên cao cấp tại các doanh nghiệp kinh doanh sản xuất và dịch vụ, chuỗi bán lẻ, siêu thị, tổ chức xúc tiến thương mại, chuyên viên thương mại của các cơ quan chính phủ hoặc các tổ chức phi chính phủ. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (Master of International Business) cung cấp cho học viên những kiến thức và kỹ năng về kinh doanh quốc tế, có khả năng quản lý và vận hành các doanh nghiệp kinh doanh trong môi trường toàn cầu. Các chủ đề chính là quản trị kinh doanh toàn cầu; quản trị chiến lược toàn cầu; quản trị logistics và chuỗi cung ứng toàn cầu; marketing quốc tế; thương mại quốc tế và chính sách… Chương trình hướng đến học viên đang quản lý các công ty xuất nhập khẩu, sản xuất hàng tiêu dùng và sản phẩm công nghiệp toàn cầu, các tổ chức xúc tiến thương mại hoặc giám đốc marketing, nhân sự, mua hàng, phân tích xuất khẩu, đại diện tiếp thị quốc tế; chuyên viên thương mại quốc tế của cơ quan chính phủ hoặc tổ chức phi chính phủ. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration - MBA) đào tạo những quản trị gia hoặc nhà lãnh đạo cấp cao trong các tổ chức kinh doanh có khả năng phát triển sứ mệnh, nhiệm vụ, mục tiêu cho tổ chức và động viên dẫn đắt đội ngũ lao động trong tổ chức thực hiện được những chiến lược trong bối cảnh cạnh tranh và toàn cầu hóa. Chương trình MBA hướng nghiên cứu sẽ nâng cao năng lực nghiên cứu hàn lâm về quản trị cho các học viên. Nội dung bao gồm các kiến thức nền tảng về quản trị: quản trị chiến lược, quản trị điều hành, quản trị nguồn nhân lực, quản trị tài chính, marketing, quản trị chất lượng… và các kỹ năng cần thiết của một nhà lãnh đạo. Chương trình MBA hướng nghiên cứu bổ sung các môn thiết kế và phương pháp nghiên cứu hàn lâm. Chương trình phù hợp với người làm việc tại các doanh nghiệp, tổ chức kinh doanh tại các vị trí quản lý chiến lược cũng như quản lý chức năng trong các tổ chức: sản xuất, kinh doanh, marketing, nhân sự, mua hàng, chất lượng… Chương trình MBA theo hướng nghiên cứu phù hợp với các học viên muốn học tiếp Ph.D hay DBA làm việc tại các tổ chức nghiên cứu hay giảng dạy tại các trường đại học, cao đẳng. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế (Master of Economic Management) trang bị cho các nhà quản lý khu vực công kiến thức tổng quát và chuyên sâu về kinh tế ứng dụng cho quản lý ở tầm vĩ mô và địa phương, kiến thức và kỹ năng phân tích chính sách cho các nhà quản lý doanh nghiệp và tổ chức tư nhân, vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách quản lý kinh tế - xã hội; đánh giá và đề xuất các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế địa phương. Các mảng kiến thức gồm: kinh tế, công cụ phân tích, quản lý công, tài chính, phát triển. Chương trình phù hợp với cán bộ khu vực nhà nước ở các địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công; khu vực tư nhân có liên hệ với khu vực nhà nước; tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường (Master in Environmental Economics and Management) trang bị cho học viên năng lực để trở thành chuyên gia quản lý môi trường và tài nguyên thiên nhiên; nhà quản lý doanh nghiệp khai thác tài nguyên, cung cấp dịch vụ môi trường, hoặc tư vấn các giải pháp môi trường; nhà hoạt động xã hội liên quan đến phát triển bền vững và biến đổi khí hậu. Các mảng kiến thức chính gồm: kiến thức kinh tế, công cụ phân tích kinh tế phát triển, kinh doanh bền vững, quản lý môi trường. Chương trình phù hợp với cán bộ quản lý và nhà quản trị tài nguyên môi trường; bảo vệ môi trường và tài nguyên thiên nhiên; bảo tồn đa dạng sinh học; chuyên viên phân tích tài nguyên; dịch vụ môi trường; các cơ quan nghiên cứu và tư vấn môi trường và tài nguyên; các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong các lĩnh vực phát triển bền vững, biến đổi khí hậu. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (Master of Health Economics and Management) nhằm đào tạo các nhà phân tích kinh tế và quản trị y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe, nắm vững những kiến thức về hệ thống y tế, các phương pháp kinh tế học và quản trị học ứng dụng trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe; thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích tình huống, phân tích chính sách hỗ trợ ra quyết định trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe. Nội dung chính bao gồm kiến thức kinh tế học đánh giá hiệu suất, giá trị, hành vi của người cung cấp và người sử dụng dịch vụ y tế; quản trị chiến lược, quản trị tài chính, marketing lĩnh vực sức khỏe. Chương trình phù hợp những người đang làm việc trong cơ sở y tế, quản lý y tế các cấp, tổ chức phi chính phủ về y tế và chăm sóc sức khỏe, tư vấn trên thị trường chăm sóc sức khỏe. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Thẩm định giá (Master of Economics in Valuation) giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thẩm định giá. Nội dung chương trình bao gồm các môn học về thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản vô hình... Người học sau khi tốt nghiệp thạc sĩ thẩm định giá có thể nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các phòng có chức năng thẩm định giá của các sở, ban, ngành của các bộ, tỉnh, thành phố cũng như tại các công ty tư nhân trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực: tài chính – ngân hàng, bất động sản, kế toán – kiểm toán. [xem chi tiết]

            Thạc sĩ Kinh tế phát triển (Master of Development Economics) trang bị cho người học kiến ​​thức chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng cho các vấn đề phát triển, sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu kinh tế, tài chính. Nội dung chương trình bao gồm 3 hợp phần chính: kiến thức kinh tế như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học sản xuất, kinh tế học hành vi người tiêu dùng; Các vấn đề phát triển như kinh tế phát triển, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế đô thị hay kinh tế môi trường; Các công cụ phân tích thiết yếu như kinh tế lượng… Chương trình phù hợp với những người làm việc trong cơ quan quản lý nhà nước, sở ban ngành, khu công nghiệp, khu kinh tế, các tổ chức phi chính phủ, trường đại học, viện nghiên cứu. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Tài chính công (Master of Public Finance) tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, năng lực làm việc độc lập, ứng dụng kết quả nghiên cứu lý thuyết và kỹ thuật để phân tích, ra quyết định và tổ chức thực hiện quản lý tài chính công, phù hợp với điều kiện cơ quan, tổ chức. Nội dung chính của chương trình gồm: quản lý tài chính – ngân sách nhà nước, quản lý tài chính chính quyền địa phương và chính quyền đô thị, quản trị tài chính các dịch vụ công, xây dựng khuôn khổ tài chính trung hạn, định giá tài sản công và phân tích chính sách thuế… Chương trình phù hợp với các nhà quản lý hoặc chuyên viên cao cấp ở các cơ quan tài chính từ trung ương đên địa phương, cơ quan thuế, Kho bạc Nhà nước, cơ quan hải quan, bộ phận tài chính trong các tổ chức công, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông (Master of Information Design and Technology) trang bị cho người học kiến thức và kỹ năng cần thiết để xây dựng các mô hình kiến trúc thông tin và nội dung hỗ trợ chiến lược của doanh nghiệp trong môi trường số, nắm vững phương pháp khai thác dữ liệu và đánh giá hiệu quả của các mô hình thông tin và truyền thông. Nội dung chính bao gồm: Xây dựng chiến lược truyền thông, marketing cho doanh nghiệp trong thời đại số, ứng dụng công nghệ đo lường hiệu quả giải pháp thông tin và chiến lược nội dung, phân tích dữ liệu mạng xã hội và chuỗi giá trị doanh nghiệp, khai phá dữ liệu trong kinh doanh. Ngành học phù hợp với những vị trí việc làm như: chiến lược về truyền thông số, thiết kế thông tin số, phân tích dữ liệu doanh nghiệp, tổ chức, phân tích cộng đồng trực tuyến. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Tài chính (Master in Finance) trang bị các kiến thức vừa có tính học thuật chuyên sâu vừa có tính thực tiễn cao thuộc lĩnh vực tài chính trong môi trường tài chính toàn cầu. Định hướng nghiên cứu của chương trình trang bị các phương pháp, công cụ nghiên cứu tài chính. Nội dung chính của chương trình xoay quanh các chủ đề về tài chính doanh nghiệp, tài chính quốc tế, phân tích tài chính, đầu tư, quản lý quỹ và quản lý rủi ro v.v. Định hướng nghiên cứu của chương trình bổ sung các môn về thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Chương trình phù hợp với những người làm việc trong doanh nghiệp, định chế tài chính và các cơ quan ở khu vực công lẫn tư nhân. Chương trình nghiên cứu hướng đến những người làm việc tại các cơ quan nghiên cứu, và giảng viên các trường đại học, cao đẳng về tài chính. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Công cụ và Thị trường tài chính (Master in Financial Instruments and Markets) được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng, kiến thức chuyên sâu về công cụ và thị trường tài chính, khả năng vận dụng lý thuyết và kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng quản lý đầu tư. Chương trình nghiên cứu nâng cao năng lực nghiên cứu về thị trường tài chính. Nội dung chính bao gồm: thị trường và định chế tài chính, quản trị các định chế tài chính, quản trị đầu tư, lập mô hình và quản lý danh mục đầu tư… Định hướng nghiên cứu sẽ bổ sung các môn về thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Sau khi tốt nghiệp người học có thể đảm nhận các công việc: quản trị rủi ro, tư vấn đầu tư, xây dựng chiến lược đầu tư, định giá chứng khoán, kinh doanh chứng khoán tại các Công ty chứng khoán, Quỹ đầu tư, Ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, doanh nghiệp. Định hướng nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu viên và giảng viên đại học, cao đẳng. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Ngân hàng (Master in Banking) được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng, khả năng vận dụng lý thuyết và các kỹ năng phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề trong lĩnh vực ngân hàng. Chương trình nghiên cứu của chuyên ngành nâng cao năng lực nghiên cứu về ngân hàng. Nội dung chính bao gồm: thị trường và định chế tài chính, ngân hàng thương mại hiện đại, ngân hàng quốc tế, ngân hàng đầu tư, quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel. Định hướng nghiên cứu sẽ bổ sung các môn về thiết kế và phương pháp nghiên cứu. Chương trình phù hợp với những người làm việc tại ngân hàng, quản trị rủi ro, xây dựng chiến lược kinh doanh, thiết kế sản phẩm, quản trị danh mục đầu tư …tại các ngân hàng thương mại, các công ty tài chính, doanh nghiệp. Định hướng nghiên cứu phù hợp với các nghiên cứu viên và giảng viên đại học, cao đẳng. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Kinh tế chính trị (Master of Political Economy) nhằm đào tạo chuyên gia có trình độ về Kinh tế chính trị, có khả năng vận dụng kiến thức vào lĩnh vực quản lý, nghiên cứu, giảng dạy, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội của Việt Nam. Nội dung chính của chương trình bao gồm Kinh tế chính trị nâng cao; Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao; Kinh tế quốc tế; Chính sách công; Quản trị nguồn nhân lực. Chương trình phù hợp với chuyên viên nghiên cứu chính sách kinh tế - xã hội; giảng viên đại học, cao đẳng; giảng viên trường chính trị; các tổ chức chính trị, xã hội, hội nghề nghiệp; tổ chức Đảng, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân. [xem chi tiết]

Chương trình Thạc sĩ Thống kê kinh tế (Master of Economic Statistics) đào tạo các chuyên gia nắm vững những kiến thức về kinh tế, kinh doanh, có kiến thức chuyên sâu phương pháp nghiên cứu, kỹ thuật thống kê và kỹ năng phân tích dữ liệu, đáp ứng yêu cầu về hoạt động thống kê cho các thành phần kinh tế, có khả năng nghiên cứu độc lập về thống kê, trong bối cảnh toàn cầu hóa. Nội dung chính của chương trình bao gồm: phân tích dữ liệu, phân tích định lượng trong kinh doanh, khai thác dữ liệu kinh doanh, dự báo trong kinh tế và kinh doanh và các phần mềm xử lý dữ liệu. Chương trình phù hợp với các nhà quản lý và chuyên viên trong hệ thống thống kê Nhà nước; các tổ chức dịch vụ nghiên cứu thị trường, phân tích thị trường; bộ phận nghiên cứu và phân tích dữ liệu nội bộ và dữ liệu thị trường; cung cấp dịch vụ nghiên cứu thị trường và tư vấn; huấn luyện, đào tạo thống kê và nghiên cứu thị trường. [xem chi tiết]

Thạc sĩ Quản lý công (Master of Public Management) trang bị cho học viên năng lực để trở thành nhà lãnh đạo, quản lý điều hành, có khả năng lãnh đạo giải quyết những vấn đề trong khu vực công một cách có hiệu quả với kiến thức, kỹ năng, thái độ được trang bị như: Phân tích chính sách, xây dựng tầm nhìn và hoạch định chiến lược cho tổ chức, khả năng tổ chức điều hành, thu thập thông tin để ra quyết định, quản lý sự thay đổi, đạo đức công, có hành vi chuẩn mực đối với người dân và có trách nhiệm phụng sự đối với xã hội. Chương trình phù hợp với những người làm việc trong các cấp chính quyền từ trung ương đến địa phương, tổ chức phi chính phủ và tổ chức phi lợi nhuận, hoặc trong các tổ chức tư nhân có yếu tố chính sách công, như dự án hợp tác công tư. [xem chi tiết]