Thống kê kinh tế

   Ngành: Thống kê kinh tế

   Chuyên ngành: Thống kê kinh tế

   Trình độ đào tạo: Thạc sĩ

   Hướng đào tạo: Hướng thạc sĩ ứng dụng

   Link liên kết từ Khoa - Toán - Thống kê: https://sdh.ueh.edu.vn/nganh-dao-tao-thac-si/thong-ke-kinh-te-master-of-economic-statistics.html

Mô tả tóm tắt chương trình:

  • Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Thống kê kinh tế nhằm cung cấp cho xã hội những chuyên gia có trình độ cao về nghiên cứu và phân tích. Cụ thể, học viên sau khi tốt nghiệp có năng lực lập kế hoạch nghiên cứu, thiết kế nghiên cứu và tổ chức thực hiện cuộc nghiên cứu, thu thập, mã hóa, xử lý, phân tích, đề xuất các giải pháp quản lý và viết báo cáo kết quả cho các nghiên cứu về kinh tế - xã hội, thực hiện các công việc thống kê trong hệ thống thống kê nhà nước từ trung ương đến địa phương, cũng như trong các doanh nghiệp, tổ chức.
  1. Đối tượng người học: Người học đã có văn bằng tốt nghiệp Đại học
  2. Điều kiện xét tuyển: Theo quy định hiện hành của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Quy chế đào tạo của Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.
  3. Cấu trúc chương trình:
  • Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ
  • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 35 tín chỉ
  • Luận văn: 14 tín chỉ
  • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Chuẩn đầu ra:

Kiến thức

 

- Có kiến thức chuyên sâu về cơ sở dữ liệu và hệ thống thông tin quản lý làm nền tảng để thực hiện các phân tích.

- Có kiến thức để thiết kế và tổ chức các cuộc điều tra chọn mẫu ngẫu nhiên và phi ngẫu nhiên, thu thập dữ liệu phục vụ cho các cuộc nghiên cứu.

- Có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp thống kê, Kinh tế lượng, Phân tích định lượng trong kinh doanh, quản lý chất lượng bằng thống kê. Có khả năng phân tích và lập các mô hình nghiên cứu, xử lý dữ liệu và phân tích các kết quả.

- Có kiến thức chuyên sâu về phân tích dữ liệu và khai thác dữ liệu để xử lý các dữ liệu lớn phát sinh trong quá trình hoạt động kinh doanh nhằm hỗ trợ cho việc đánh giá và ra quyết định trong kinh doanh.

- Có kiến thức chuyên sâu về phân tích và dự báo các chỉ tiêu kinh tế trong ngắn hạn và trung hạn.

Kỹ năng

- Có khả năng xác định nhu cầu dữ liệu, thiết kế nghiên cứu và điều tra phục vụ nghiên cứu. Có khả năng xử lý, tổng hợp và phân tích dữ liệu thứ cấp. Có khả năng phân tích và khai thác dữ liệu kinh doanh.

- Có khả năng ứng dụng các phương pháp thống kê để giải quyết các vấn đề thực tế đặt ra.

- Có khả năng giao tiếp, nhanh nhạy trong việc nắm bắt yêu cầu công việc từ các bên có liên quan. Có khả năng làm việc nhóm, phối hợp với các bộ phận khác trong việc giải quyết các nhu cầu phân tích kinh doanh. Có khả năng trình bày và diễn giải rõ ràng các kết quả phân tích.

- Có trách nhiệm với bản thân, công việc, nghề nghiệp và xã hội; kỷ luật, hợp tác, sáng tạo và chuyên nghiệp trong công việc.

Cơ hội nghề nghiệp:

Sinh viên tốt nghiệp có thể đảm nhiệm các vị trí:

- Chuyên viên nghiên cứu thị trường.

- Chuyên viên phân tích kinh doanh tại các doanh nghiệp, tổ chức nhà nước.

- Thống kê viên trong hệ thống thống kê nhà nước.

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

 

 

TT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

11

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong thống kê kinh tế

Bắt buộc

3

Research Methods in economic Statistics

II

Kiến thức cơ sở  ngành

 

6

 

4

Kinh tế vi mô

Bắt buộc

2

Microeconomics

5

Kinh tế vĩ mô

Bắt buộc

2

Macroeconomics

6

Kinh tế phát triển

Bắt buộc

2

Development Economics

III

Kiến thức chuyên ngành

 

9

 

7

Kinh tế lượng nâng cao I

Bắt buộc

3

Advanced Econometrics I

8

Phân tích dữ liệu đa biến

Bắt buộc

3

Multivariate Data Analysis

9

Phương pháp chọn mẫu

Bắt buộc

3

Sampling Methods

 

Tự chọn

 

20

 

10

Kinh tế lượng nâng cao II

Tự chọn

3

Advanced Econometrics I

11

Hệ thống tài khoản quốc gia  

Tự chọn

2

National  Accounts

12

Quản lý chất lượng bằng thống kê

Tự chọn

2

Statistical Quality Control

13

Thống kê dân số

Tự chọn

2

Population statistics

14

Phân tích định lượng trong kinh doanh

Tự chọn

2

Quantitative analysis in economics and business

15

Thống kê xã hội

Tự chọn

3

Social Statistics

16

Khai thác dữ liệu kinh doanh

Tự chọn

3

Business Data Mining

17

Dự báo trong kinh doanh và kinh tế

Tự chọn

3

Forecasting in economics and business

18

Thống kê phi tham số

Tự chọn

2

Nonparametric statistics

19

Tài chính doanh nghiệp

Tự chọn

3

Corporate Finance

20

Kinh tế học tổ chức sản xuất

Tự chọn

3

Industrial Organization

IV

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN