Ngân hàng

Chương trình đào tạo:  Chuyên ngành Ngân hàng (Banking)

Định hướng đào tạo:hướng ứng dụng

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, chương trình Ngân hàng theo hướng ứng dụng được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên kiến thức kiến thức chuyên sâu trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính, khả năng vận dụng lý thuyết và các kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng quản lý. Học viên sau khi hoàn thành chương trình đào tạo có khả năng:

  •  Nắm vững kiến thức chuyên ngành ngân hàng và tài chính trên cơ sở đó có thể phát hiện, phân tích và giải quyết vấn đề có liên quan.
  • Có khả năng ứng dụng lý thuyết trong lĩnh vực ngân hàng và tài chính và các kỹ năng thực tế liên quan trong các định chế tài chính khác.
  •  Phân tích phản biện và sáng tạo nhằm đưa ra được những giải pháp toàn diện đối với các vấn đề liên quan đến lĩnh vực ngân hàng - tài chính.
  • Vận dụng kỹ năng nghiên cứu vào giải quyết  vấn đề khó khăn và thử thách trong kinh doanh ngân hàng.
  • Phân tích dữ liệu và quản lý dữ liệu big data trong quản lý và ứng dụng công nghệ trong lĩnh vực ngân hàng.
  • Thể hiện được giá trị chuẩn mực đạo đức đối với công việc.

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức nếu tốt nghiệp ngành khác.

3. Cấu trúc chương trình:

  • Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ
  • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 35 tín chỉ
  • Luận văn: 14 tín chỉ
  • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Môn học đặc trưng  của kiến thức chung: Triết học, ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học; Kiến thức cơ sở và ngành gồm các môn Thị trường và các định chế tài chính, Chính sách tiền tệ,  Ngân hàng thương mại hiện đại, Ngân hàng quốc tế, Ngân hàng đầu tư, Quản trị rủi ro theo hiệp ước Basel, Fintech trong lĩnh vực ngân hàng, Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân.

4. Lợi ích của người học:

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết trở thành những chuyên viên và nhà quản lý cấp trung và cao trong các ngân hàng, công ty tài chính, công ty chứng khoán và định chế tài chính khác tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực. 

Link liên kết từ Khoa Ngân hàng: http://sob.ueh.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tai-dhcq-nh/tuyen-sinh-thac-si-chuyen-nganh-ngan-hang-dot-2-nam-2020.html

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Học phần

Tính chất

Tín chỉ

 

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

10

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Ngoại ngữ

Bắt buộc

4

Foreign language

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bắt buộc

2

Research methods

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

18

 

4

Thị trường và các định chế tài chính

Bắt buộc

3

Financial markets and institutions

5

Chính sách tiền tệ

Bắt buộc

3

Monetary policy

6

Ngân hàng thương mại hiện đại

Bắt buộc

3

Modern commercial banking

7

Ngân hàng quốc tế nâng cao

Bắt buộc

3

Advanced international banking

8

Quản trị định chế tài chính

Bắt buộc

4

Financial institution management

9

Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính

Bắt buộc

2

Quantitative research methods for banking and finance

 

Tự chọn (chọn 6 trong 11: 3 x 6 = 18)

 

18

 

10

Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân

Tự chọn

3

Personal financial planning and management

11

Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel

Tự chọn

3

Risk management and Basel Accord

12

Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay

Tự chọn

3

Credit risk and loan policy

13

Ngân hàng đầu tư

Tự chọn

3

Investment banking

14

Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng

Tự chọn

3

Fintech in banking

15

Tài trợ dự án

Tự chọn

3

Project finance

16

Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng

Tự chọn

3

Principles of money and banking

17

Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro

Tự chọn

3

Derivatives and risk management

18

Đạo đức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Tự chọn

3

Ethics in Finance and Banking

19

Ngân hàng kỹ thuật số

Tự chọn

3

Digital Banking

20

Marketing dịch vụ tài chính

Tự chọn

3

Marketing of Financial services

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị