Họ tên - Chức vụ

Phụ trách

HỒ VIẾT TIẾN
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Viện trưởng
ĐT: 38225992
DĐ: 0903375372
E-mail: hvtien@ueh.edu.vn
 
TỪ VĂN BÌNH
Phó giáo sư, Tiến sĩ
Phó Viện trưởng
ĐT: 38235277 ext (19 )
DĐ: 0938825815
E-mail: binhtv@ueh.edu.vn
 
NGUYỄN NGỌC THÁI
Thạc sĩ
Phó Viện trưởng
ĐT: 38235277 ext (15)
DĐ: 0908818333
E-mail: nnthai@ueh.edu.vn

 
 
Nguyễn Duy Khang
Cử nhân Công nghệ Thông tin
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (23)
DĐ: 0984 318 309
Email: khangsdh@ueh.edu.vn

 

Phụ trách các đầu việc:

Liên quan đến tiến sĩ

 

Các nhiệm vụ khác:
- Tổ chức hoạt động thu nhận hồ sơ tuyển sinh
- Thủ tục nhập học, khai giảng, tốt nghiệp
- Quản lý kết quả học tập (bảng điểm)
- Quản lý các lớp cao học tại TP. HCM
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ, soạn thảo văn bản tuyển sinh.
- Thủ tục văn bằng, kiểm tra, bảng điểm,...

 

Ngô Thị Phương Mai
Cử nhân Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (25)
DĐ: 0903 089 166
Email: ntpmai@ueh.edu.vn

 
Phụ trách các đầu việc:
- Tuyển sinh cao học
- Thủ tục văn bằng, kiểm tra, bảng điểm, trao bằng tốt nghiệp
- Thủ tục nhập học, khai giảng, tốt nghiệp
- Tổ chức hoạt động thu nhận hồ sơ tuyển sinh
- Quản lý đào tạo EMBA/EMPM
- Quản lý kết quả học tập (bảng điểm)
- Quản lý các lớp cao học tại TP. HCM
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp
- Kiểm tra, kiểm soát học tập, giảng dạy và thi
- Xây dựng, cải thiện các qui định quản lý đào tạo
- Quản lý, tổ chức bảo vệ luận văn
- Quản lý các lớp cao học tại địa phương

 
Phạm Thành Đạt
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (24)
DĐ: 0903 100 721
Email: phamthanhdat@ueh.edu.vn

 
Phụ trách các đầu việc:
- Thủ tục nhập học, khai giảng, tốt nghiệp
- Tổng hợp, báo cáo định kỳ, soạn thảo văn bản tuyển sinh.
- Tổ chức hoạt động thu nhận hồ sơ tuyển sinh
- Các hoạt động đăng ký học phần; thông tin học viên/NCS
- Tuyển sinh cao học
- Quản lý website đơn vị, IT
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Quản lý qui trình, hoạt động ISO
- Kiểm tra, kiểm soát học tập, giảng dạy và thi
- Xây dựng, cải thiện các qui định quản lý đào tạo
- Tài sản vật chất, kho lưu trữ hồ sơ lưu, văn phòng phẩm tuyển sinh
- Quản lý kết quả học tập (bảng điểm)
- Quản lý các lớp cao học tại TP. HCM
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý giảng viên thỉnh giảng
- Quản lý, tổ chức bảo vệ luận văn
- Quản lý các lớp cao học tại địa phương
Thái Ngọc Hương
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (21)
DĐ: 0908 375 695
Email: tnhuong@ueh.edu.vn 
Phụ trách các đầu việc:
- Thủ tục nhập học, khai giảng, tốt nghiệp
- Tổ chức hoạt động thu nhận hồ sơ tuyển sinh
- Tuyển sinh cao học
- Văn thư, lưu trữ công văn đi, đến
- Tài chính Viện
- Quản lý lớp ôn tập thi tuyển sinh
- Quản lý lớp bổ túc kiến thức
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Kiểm tra, kiểm soát học tập, giảng dạy và thi
- Xây dựng, cải thiện các qui định quản lý đào tạo
- Quản lý đào tạo EMBA/EMPM
- Quản lý các lớp cao học tại TP. HCM
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý, tổ chức bảo vệ luận văn
- Tuyển sinh nghiên cứu sinh
- Quản lý kết quả học tập (bảng điểm)
- Quản lý các khóa nghiên cứu sinh
- Quản lý các lớp cao học tại địa phương
Trần Thị Ánh Tuyết
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (16)
DĐ: 0932 210 692
Email: tuyettta@ueh.edu.vn
Phụ trách các đầu việc:
- Thủ tục nhập học, khai giảng, tốt nghiệp
- Tổ chức hoạt động thu nhận hồ sơ tuyển sinh
- Tuyển sinh cao học
- Quản lý, lưu trữ hồ sơ tốt nghiệp
- Quản lý ôn tập, thi Anh văn đầu ra
- Quản lý phôi bằng, văn bằng, các văn bản liên quan
- Quản lý giảng viên thỉnh giảng
- Quản lý, tổ chức bảo vệ luận văn
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Kiểm tra, kiểm soát học tập, giảng dạy và thi
- Xây dựng, cải thiện các qui định quản lý đào tạo
- Quản lý qui trình, hoạt động ISO
- Liên quan nước ngoài (người học/chương trình)
- Quản lý lớp ôn tập thi tuyển sinh
- Quản lý kết quả học tập (bảng điểm)
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý các lớp cao học tại TP. HCM
Trần Văn Kiều
Thạc sĩ Kinh tế
Chuyên viên
ĐT: 38235277 ext (20)
DĐ: 0908 432 729
Email: kieutranvan@ueh.edu.vn 
Phụ trách các đầu việc:
- Thủ tục nhập học, khai giảng, tốt nghiệp
- Tổ chức hoạt động thu nhận hồ sơ tuyển sinh
- Tài sản vật chất, kho lưu trữ hồ sơ lưu, văn phòng phẩm tuyển sinh
- Quản lý qui trình, hoạt động ISO
- Kiểm tra, kiểm soát học tập, giảng dạy và thi
- Tuyển sinh cao học
Hỗ trợ chính các đầu việc:
- Quản lý phôi bằng, văn bằng, các văn bản liên quan
- Xây dựng, cải thiện các qui định quản lý đào tạo
- Quản lý giảng viên thỉnh giảng
- Tư vấn tuyển sinh, marketing, truyền thông
- Quản lý lớp bổ túc kiến thức
- Quản lý, tổ chức bảo vệ luận án
- Quản lý, tổ chức bảo vệ luận văn
Hỗ trợ phụ các đầu việc:
- Quản lý lớp ôn tập thi tuyển sinh
- Quản lý kết quả học tập (bảng điểm)
- Quản lý các lớp cao học tại TP. HCM