CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH THỐNG KÊ KINH TẾ - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Toán - Thống kê (School of Economic Mathematics and Statistics)

Tên chương trình (Name of Program): Thống kê kinh tế (Economic Statistics)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree)

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Thống kê kinh tế (Economic Statistics)

Mã ngành (Code): 8310107

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ (Master of Economic Statistics)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Chương trình đào tạo Thống kê kinh tế trình độ thạc sĩ theo hướng ứng dụng giúp học viên sau khi tốt nghiệp đạt được tất cả các mục tiêu cụ thể sau đây:

PO1: Học viên tốt nghiệp có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để tổ chức và quản lý các hoạt động nghiên cứu từ việc xác định vấn đề cần nghiên cứu, lập kế hoạch nghiên cứu, tổ chức và thực hiện khảo sát, xử lý dữ liệu, phân tích và viết báo cáo kết quả cho các nghiên cứu và phân tích về kinh doanh và kinh tế. Có đủ kiến thức và kỹ năng cần thiết để thực hiện công việc khai thác dữ liệu tại các đơn vị có những bộ dữ liệu lớn phát sinh thường xuyên liên tục.

PO2: Trang bị các kiến thức chuyên sâu về kinh tế vĩ mô, Kinh tế phát triển, các kiến thức về hệ thống tài khoản quốc gia và cách tính các chỉ tiêu trong hệ thống tài khoản quốc gia.

PO3: Trang bị các phương pháp khai thác, phân tích dữ liệu lớn, phân tích dữ liệu mạng xã hội.

PO4: Trang bị các kiến thức chuyên sâu về các phương pháp phân tích định lượng ứng dụng trong kinh tế và kinh doanh và các hiện tượng xã hội.

PO5: Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, tư duy phản biện và kỹ năng giải quyết vấn đề. Học viên có khả năng phát hiện và tìm ra giải pháp cho những vấn đề trong thực tiễn có liên quan đến chuyên ngành được đào tạo.

PO6: Có kỹ năng làm việc nhóm: lãnh đạo, triển khai, hợp tác và các kỹ năng giao tiếp.

PO7: Học viên có thái độ làm việc nghiêm túc, tôn trọng sự thật khách quan, có trách nhiệm trong công việc, có khả năng tự học và cập nhật những kiến thức chuyên ngành mới trên nền tảng những kiến thức đã được trang bị.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

 

STT

(Order)

 

Học kỳ

(Term)

Tính chất: Bắt buộc / Tự chọn

 (Compulsory / Elective)

 

Số tín chỉ

(Credits)

 

Tên học phần

(Course name)

 

Học kỳ 1

 

 

18

 

1

 

Bắt buộc

 

4

Triết học

2

 

Bắt buộc

 

4

Tiếng Anh

3

 

Bắt buộc

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

4

 

Bắt buộc

 

2

Kinh tế vĩ mô

5

 

Bắt buộc

 

2

Kinh tế phát triển

6

 

Bắt buộc

 

3

Thống kê máy học

 

Học kỳ 2

 

 

17

 

7

 

Bắt buộc

 

3

Khai phá dữ liệu nâng cao

8

 

Bắt buộc

 

3

Dữ liệu lớn và ứng dụng

9

 

Bắt buộc

 

3

Phân tích dữ liệu mạng xã hội

10

 

Bắt buộc

 

3

Kinh tế lượng nâng cao I

11

 

Bắt buộc

 

3

Phân tích dữ liệu đa biến

12

 

Bắt buộc

 

2

Phương pháp chọn mẫu

 

Học kỳ 3

 

 

12

 

13

 

Tự chọn

Chọn 6 trong 9

2

Kinh tế lượng nâng cao II

14

 

Tự chọn

2

Hệ thống tài khoản quốc gia      

15

 

Tự chọn

2

Thống kê Dân số

16

 

Tự chọn

2

Phân tích định lượng trong kinh doanh

17

 

Tự chọn

2

Thống kê xã hội

18

 

Tự chọn

2

Dự báo trong kinh doanh và kinh tế

19

 

Tự chọn

2

Thống kê phi tham số

20

 

Tự chọn

2

Thống kê Bayes

21

 

Tự chọn

2

Phương pháp tính ứng dụng trong kinh tế

 

Học kỳ 4

 

 

13

 

22

 

Bắt buộc

 

3

Báo cáo chuyên đề ngoại khóa

23

 

Bắt buộc

 

3

Bài tập lớn

24

 

Bắt buộc

 

7

Đề án tốt nghiệp

 

Tổng số

 

 

60

 

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN