Để không lỡ đợt thông báo tuyển sinh ngành Kinh tế chính trị, các ứng viên có thể đăng ký nhận thông tin tuyển sinh tại đây

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH KINH TẾ CHÍNH TRỊ - HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Lý luận chính trị (School of Politic)

Tên chương trình (Name of Program): Kinh tế chính trị (Political Economics)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng nghiên cứu

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Kinh tế chính trị (Political Economics)

Mã ngành (Code): 8310102

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 61 tín chỉ (61 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Kinh tế chính trị (Master of Political Economics)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Chương trình chuyên ngành Kinh tế chính trị giúp cho học viên sau khi tốt nghiệp đạt được những mục tiêu cụ thể sau:

PO1: Kiến thức chuyên sâu về chuyên ngành Kinh tế chính trị. Trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị hiện đại, giúp người học giải quyết những vấn đề của thực tiễn liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị.

PO2: Kiến thức về kinh tế học hiện đại. Am hiểu các lý thuyết kinh tế học hiện đại, kiến thức về quan hệ kinh tế quốc tế, có khả năng phân tích, triển khai và giải quyết các vấn đề của thực tiễn liên quan.

PO3: Kiến thức về quản lý nhà nước và pháp luật. Trang bị kiến thức về quản lý nhà nước, quản lý vùng, địa phương và những kiến thức cơ bản về nhà nước, pháp luật.

PO4: Kiến thức về kinh tế và chính sách kinh tế. Trang bị kiến thức chuyên sâu về kinh tế chính trị, chính trị học và chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến lĩnh vực Kinh tế chính trị Việt Nam.

PO5: Tư duy khoa học, phản biện. Phát triển năng lực nghiên cứu khoa học, tư duy phản biện, tư duy logic, tư duy hệ thống và liên ngành.

PO6: Kỹ năng làm việc nhóm. Trang bị kỹ năng hợp tác để làm việc nhóm có hiệu quả bao gồm: năng lực quản lý, lãnh đạo, trách nhiệm giải trình, khả năng hợp tác, các kỹ năng giao tiếp và triển khai thực hiện đường lối, chính sách của Đảng và nhà nước.

PO7: Thái độ và trách nhiệm. Đào tạo những người hăng hái nhiệt tình, biết suy nghĩ đa chiều, tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong xã hội, có trách nhiệm trong công việc và trách nhiệm với tổ chức, xã hội và có ý chí học tập suốt đời.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

 

               

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

 

 

17

 

1

 

X

 

4

Triết học

2

 

X

 

4

Tiếng Anh

3

 

X

 

3

Logic học

4

 

X

 

3

Kinh tế phát triển

5

 

X

 

3

Chính trị học nâng cao

 

Học kỳ 2

 

 

14

 

6

 

X

 

4

Kinh tế chính trị nâng cao

7

 

X

 

3

Chính sách kinh tế - xã hội

8

 

X

 

3

Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao

9

 

 

X

2

Học thuyết hình thái kinh tế - xã hội

10

 

 

X

2

Đường lối kinh tế của ĐCSVN

 

Học kỳ 3

 

 

16

 

12

 

 

X

2

Phát triển vùng và địa phương

13

 

 

X

2

Quản lý kinh tế

14

 

X

 

3

Thiết kế nghiên cứu

15

 

X

 

5

Phương pháp nghiên cứu

16

 

X

 

2

Giới thiệu tác phẩm kinh điển của Chủ nghĩa Mác - Lênin

17

 

X

 

2

Báo cáo chuyên đề

 

Học kỳ 4

 

 

14

Luận văn

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN