Quản lý kinh tế

Chương trình Thạc sĩ QUẢN LÝ KINH TẾ

Tên chương trình đào tạo:

1. Thạc sĩ Quản lý kinh tế (Master of Economic Management)

2. Định hướng đào tạo: Định hướng Ứng dụng (60 tín chỉ)

3. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

Chương trình trang bị cho các nhà quản lý khu vực công kiến thức tổng quát và chuyên sâu về kinh tế ứng dụng cho quản lý ở tầm vĩ mô và địa phương. Chương trình cũng trang bị kiến thức và kỹ năng phân tích chính sách cho các nhà quản lý của khối doanh nghiệp và các tổ chức tư nhân.

Kết thúc chương trình người học am hiểu và có thể vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách quản lý kinh tế - xã hội; có thể chủ động phân tích, đánh giá và đề xuất các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế địa phương.

4.   Nội dung chương trình;

Các môn học trong chương trình đào tạo được cấu trúc theo các mảng kiến thức giúp người học đạt được mục tiêu sau khi hoàn thành chương trình. Các mảng kiến thức gồm: kiến thức nền tảng, công cụ phân tích, kiến thức quản lý công, kiến thức kinh tế, kiến thức tài chính – kế toán, kiến thức phát triển, và chuyên đề tốt nghiệp.

5.   Đối tượng học phù hợp với chương trình

  • Cán bộ làm việc trong khu vực nhà nước ở các địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công
  • Những người làm việc cho khu vực tư nhân trong các lĩnh vực có liên hệ chặt chẽ với khu vực nhà nước muốn trang bị kiến thức và kỹ năng phân tích các vấn đề kinh tế-xã hội.
  • Những người muốn trang bị các kiến thức về quản lý kinh tế - xã hội và các phương pháp phân tích để làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức quốc tế

6.   Vị trí làm việc và cơ hội sau tốt nghiệp

  • Cơ quan quản lý nhà nước
  • Các sở ban ngành và tổ chức đoàn thể địa phương
  • Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, khu công nghiệp, khu kinh tế
  • Các tổ chức phi chính phủ

7. Liên hệ:

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

11

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phương pháp nghiên cứu

Bắt buộc

3

Research Methods

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

13

 

4

Kinh tế vi mô dành cho khu vực công

Bắt buộc

3

Microeconomics for the Public Sector

5

Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công

Bắt buộc

3

Macroeconomics for the Public Sector

6

Phương pháp định lượng

Bắt buộc

4

Quantitative method

7

Quản trị nhà nước

Bắt buộc

3

Public governance

 

Tự chọn (chọn 8 trong 12 môn: 6 x 3 + 2 x 2 = 22)

 

22

 

8

Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước

Tự chọn

3

Financial administration and public budgeting

9

Thẩm định dự án đầu tư

Tự chọn

3

Project appraisal

10

Kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên

Tự chọn

3

Natural resources and environmental economics

11

Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tự chọn

3

Agricultural and rural development policy

12

Kinh tế vùng và địa phương

Tự chọn

3

Economics of local and regional development

13

Đánh giá tác động chính sách

Tự chọn

2

Impact evaluation of policy

14

Kinh tế phát triển

Tự chọn

3

Development economics

15

Luật và Phát triển

Tự chọn

2

Law and development

16

Phân tích dữ liệu đa biến

Tự chọn

3

Multivariate analysis

17

Hệ thống thông tin quản lý

Tự chọn

3

Management information system

18

Phân tích chuỗi giá trị nông sản

Tự chọn

2

Value chain analysis of agricultural products

19

Kinh tế học khu vực công

Tự chọn

3

Public economics

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN