Kinh tế phát triển

Chương trình Thạc sĩ KINH TẾ PHÁT TRIỂN

  1. Tên chương trình đào tạo:

Thạc sĩ Kinh tế Phát triển: (Master of Development Economics)

       2. Định hướng đào tạo: Định hướng Nghiên cứu (60 tín chỉ)

      3. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

Chương trình trang bị cho người học kiến thức chuyên sâu về kinh tế học ứng dụng cho các vấn đề phát triển. Chương trình cũng huấn luyện người học sử dụng thành thạo các công cụ phân tích dữ liệu kinh tế, tài chính.

4.   Nội dung chương trình;

Các môn học trong chương trình đào tạo bao gồm 3 hợp phần chính: kiến thức kinh tế, các vấn đề phát triển và các công cụ phân tích. Hợp phần kiến thức kinh tế bao gồm các môn học chính như kinh tế vi mô, kinh tế vĩ mô, kinh tế học sản xuất, kinh tế học hành vi người tiêu dùng. Các vấn đề phát triển được thảo luận trong các môn học kinh tế ứng dụng như kinh tế phát triển, nông nghiệp và phát triển nông thôn, kinh tế đô thị hay kinh tế môi trường. Các công cụ phân tích thiết yếu được trang bị trong môn học kinh tế lượng và luận văn tốt nghiệp.

5.   Đối tượng học phù hợp với chương trình

  • Những người làm việc trong các công ty, tổ chức muốn trang bị kiến thức chuyên sâu về các vấn đề kinh tế-xã hội-phát triển và các kỹ năng xử lý dữ liệu phục vụ trực tiếp cho công việc.
  • Cán bộ nhà nước làm việc ở địa phương, các đơn vị hành chính sự nghiệp và dịch vụ công
  • Những người muốn trang bị các kiến thức về kinh tế - xã hội và các phương pháp tiếp cận vấn đề một cách hệ thống để làm việc cho các tổ chức phi chính phủ và tổ chức quốc tế
  • Những người muốn học tiếp bậc tiến sĩ, làm nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, giảng viên đại học – cao đẳng

6.   Vị trí làm việc và cơ hội sau tốt nghiệp

  • Cơ quan quản lý nhà nước, sở ban ngành và tổ chức đoàn thể địa phương
  • Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, khu công nghiệp, khu kinh tế
  • Các tổ chức phi chính phủ
  • Trường đại học, viện nghiên cứu

7. Liên hệ:

Điện thoại: 84 28 38448222

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

 

Kiến thức chung

 

11

Foundation

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học kinh tế

Bắt buộc

3

Research Methodology for Economics

 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

17

Specialization

4

Kinh tế vi mô

Bắt buộc

3

Microeconomics

5

Kinh tế vĩ mô

Bắt buộc

3

Macroeconomics

6

Kinh tế phát triển

Bắt buộc

3

Development economics

7

Kinh tế lượng ứng dụng

Bắt buộc

4

Applied econometrics

8

Kỹ năng viết học thuật

Bắt buộc

2

Academic Writing Skill

9

Kinh tế học ứng dụng

Bắt buộc

2

Applied economics

 

Tự chọn (học 9 trong 13 môn: 9 x 2 = 18)

 

18

 

10

Phân tích hành vi người tiêu dùng

Tự chọn

2

Consumer behaviour analysis

11

Kinh tế học sản xuất

Tự chọn

2

Production economics

12

Kinh tế môi trường

Tự chọn

2

Environmental economics

13

Tài chính công

Tự chọn

2

Public finance

14

Tài chính phát triển

Tự chọn

2

Development  finance

15

Tài chính quốc tế

Tự chọn

2

International finance

16

Kinh tế và các tổ chức thương mại quốc tế

Tự chọn

2

Economics and international trade organizations

17

Phân tích kinh tế

Tự chọn

2

Economic analysis

18

Kinh tế lao động

Tự chọn

2

Labor economics

19

Kinh tế sức khỏe

Tự chọn

2

Health economics

20

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tự chọn

2

Agricultural economics and rural development

21

Thẩm định dự án đầu tư

Tự chọn

2

Project appraisal

22

Kinh tế và quản lý đô thị

Tự chọn

2

Urban economics and management

 

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

Total

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN