CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH CHUYÊN NGÀNH KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ LĨNH VỰC SỨC KHỎE - HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Kinh tế (School of Economics)

Tên chương trình (Name of Program): Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe (Health Economics and Management)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng nghiên cứu

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Kinh tế phát triển (Development Economics)

Mã ngành (Code): 8310105

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 61 tín chỉ (61 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ (Master of Science)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Mục tiêu của chương trình là đào tạo các nhà phân tích ứng dụng và quản trị trong lĩnh vực quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe với những phẩm chất thiết yếu, bao gồm:

- Nắm vững những kiến thức chuyên môn về hệ thống y tế, các phương pháp kinh tế học ứng dụng trong phân tích các mối quan hệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe, các phương pháp quản trị cơ sở y tế và quản trị chất lượng dịch vụ y tế.

- Thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích tình huống, phân tích chính sách nhằm tìm ra những bằng chứng xác thực có thể hỗ trợ cho việc ra quyết định trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe.

- Có năng lực vận dụng một cách hợp lý và sáng tạo kiến thức chuyên môn vào tình huống thực tế để đưa ra giải pháp tối ưu.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất: Bắt buộc / Tự chọn

(Compulsory / Elective)

 

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

 

Học kỳ 1

 

14

 

1

 

Bắt buộc

 

4

Ngoại ngữ

2

 

Bắt buộc

 

4

Triết học

3

 

Bắt buộc

 

3

Kinh tế vi mô dành cho y tế

4

 

Bắt buộc

 

3

Nhận môn dịch tễ học

 

Học kỳ 2

 

 

15

 

5

 

Bắt buộc

 

3

Phương pháp thống kê cho y tế

6

 

Bắt buộc

 

3

Quản trị chất lượng cơ sở y tế

7

 

Bắt buộc

 

3

Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và luật

8

 

Bắt buộc

 

3

Kinh tế sức khỏe

9

 

Bắt buộc

 

3

Kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe

 

Học kỳ 3

 

15

 

10

 

Tự chọn

Chọn 2 trong 8

3

Quản trị nhân lực cơ sở y tế

11

 

Tự chọn

3

Thẩm định đầu tư dự án y tế

12

 

Tự chọn

3

Đánh giá dự án y tế công cộng

13

 

Tự chọn

3

Phân tích kinh tế chính sách y tế

14

 

Tự chọn

3

Kinh tế dược

15

 

Tự chọn

3

Quản trị Marketing trong lĩnh vực sức khỏe

16

 

Tự chọn

3

Tổ chức và quản lý y tế

17

 

Tự chọn

3

Quản trị tài chính cơ sở y tế

18

 

Bắt buộc

 

4

Các chủ đề nghiên cứu trong kinh tế và quản trị sức khỏe

19

 

Bắt buộc

 

5

Phương pháp nghiên cứu định lượng

 

Học kỳ 4

 

17

 

20

 

Bắt buộc

 

3

Thiết kế nghiên cứu

21

 

Bắt buộc

 

14

Luận văn

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN