Kinh tế và Quản lý môi trường

Chương trình Thạc sĩ KINH TẾ VÀ QUẢN LÝ MÔI TRƯỜNG

1. Tên chương trình đào tạo: Thạc sĩ Kinh tế và Quản lý môi trường (MSc in Environmental Economics and Management)

2. Định hướng đảo tạo: Định hướng Ứng dụng (60 tín chỉ)

3. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

Mục tiêu của chương trình ThS Kinh tế và Quản lý môi trường là trang bị cho học viên năng lực để trở thành nhà lãnh đạo hoặc chuyên gia phân tích cao cấp trong các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường và tài nguyên thiên nhiên; nhà quản lý điều hành cấp cao hoặc chuyên viên phân tích chuyên nghiệp trong các doanh nghiệp khai thác tài nguyên, cung cấp dịch vụ môi trường, hoặc tư vấn các giải pháp môi trường; và nhà hoạt động xã hội tâm huyết trong các tổ chức phi chính phủ, các tổ chức phi lợi nhuận liên quan đến phát triển bền vững, bảo tồn đa dạng sinh học, và biến đổi khí hậu. Đặc biệt, chương trình đào tạo hướng đến phát triển mạng lưới các doanh nhân sinh thái thành đạt và các giám đốc chuyên trách về các vấn đề môi trường và quan hệ công chúng trong doanh nghiệp.

4.   Nội dung chương trình;

Các môn học trong chương trình đào tạo được cấu trúc theo các mảng kiến thức giúp người học đạt được mục tiêu sau khi hoàn thành chương trình. Các mảng kiến thức gồm: kiến thức nền tảng, công cụ phân tích, kiến thức kinh tế và phát triển, kiến thức kinh doanh bền vững, kiến thức quản lý môi trường, và chuyên đề tốt nghiệp.

5.   Đối tượng học phù hợp với chương trình

  • Cán bộ quản lý nhà nước: sở, phòng tài nguyên – môi trường; chi cục bảo vệ môi trường; các đơn vị bảo tồn đa dạng sinh học; và các tổ chức bảo vệ môi trường và Tài nguyên thiên nhiên.
  • Cán bộ quản lý doanh nghiệp và chuyên viên phân tích: các tập đoàn khoán sản, dầu khí, năng lượng; công ty nhà nước và tư nhân cung cấp các dịch vụ môi trường như nước, xử lý rác, nước thải, cây xanh; các công ty khai thác tài nguyên như cát, đá, xi măng.
  • Cán bộ quản lý và chuyên viên tư vấn: các cơ quan nghiên cứu và tư vấn môi trường và tài nguyên; các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận hoạt động trong các lĩnh vực phát triển bền vững, biến đổi khí hậu, và bảo tồn thiên hiên.

6.   Vị trí làm việc và cơ hội sau tốt nghiệp

  • Cơ quan quản lý nhà nước
  • Các sở ban ngành và tổ chức đoàn thể địa phương
  • Các doanh nghiệp nhà nước, doanh nghiệp tư nhân, khu công nghiệp, khu kinh tế
  • Các tổ chức phi chính phủ và phi lợi nhuận

7. Liên hệ:

Điện thoại: 84 28 38448222

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

11

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Kinh tế vi mô ứng dụng

Bắt buộc

3

Intermediate Microeconomics

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

35

 

4

Phương pháp nghiên cứu

Bắt buộc

3

Research Methods

5

Các phương pháp phân tích số liệu

Bắt buộc

3

Data Analysis Methods

6

Hệ thống thông tin địa lý và viễn thám

Bắt buộc

2

Geographic Information System (GIS)

7

Các phương pháp phân tích kinh tế

Bắt buộc

2

Economic Analysis Methods

8

Kinh tế học về kiểm soát ô nhiễm

Bắt buộc

2

Pollution Economics

9

Kỹ thuật định giá môi trường

Bắt buộc

2

Environmental Valuation

10

Kinh tế học tài nguyên và năng lượng

Bắt buộc

2

Natural Resource Economics

11

Kinh tế học về biến đổi khí hậu

Tự chọn

2

Climate Change Economics

Môi trường và phát triển kinh tế

Tự chọn

Environment and Economic Development

12

Hệ thống quản lý môi trường theo ISO 14001

Bắt buộc

2

ISO 14001 Environmental Management System

13

Thẩm định dự án đầu tư

Bắt buộc

2

Project Appraisal

14

Hạch toán quản lý môi trường

Tự chọn

2

Environmental Management Accounting

Quản lý dự án môi trường

Tự chọn

Environmental Project Management

15

Kinh doanh và môi trường

Tự chọn

2

Business and the Environment

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tự chọn

Corporate Social Responsibility

16

Luật và chính sách môi trường

Bắt buộc

2

Laws and Environmental Policy

17

Đánh giá tác động môi trường

Bắt buộc

2

Environmental Impact Assessment

18

Quản lý môi trường đô thị và công nghiệp

Tự chọn

3

Environmental Management for Urban and Industry Sector

Quản lý môi trường nông nghiệp và nông thôn

Tự chọn

Environmental Management for Agriculture and Rural Area

19

Quản lý chiến lược môi trường và tài nguyên

Tự chọn

2

Resource and Environmental Governance

Phân tích chính sách môi trường

Tự chọn

Environmental Policy Analysis

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN