CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Quản lý Nhà nước (School of Government)

Tên chương trình (Name of Program): Quản lý công (Public Management)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng ứng dụng

Ngành/chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Quản lý công (Public Management)

Mã ngành (Code): 8340403

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 65 tín chỉ (65 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Quản lý công (Master of Public Management)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Mục tiêu của Chương trình Thạc sĩ Quản lý Công là xây dựng cho học viên các năng lực:

- Sự hiểu biết về cơ chế vận hành nền kinh tế thị trường và vai trò khu vực công, từ đó nâng cao năng lực phân tích, đánh giá các vấn đề chính sách trong lĩnh vực công, đề xuất những chính sách phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững và công bằng.

- Những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về quản lý và lãnh đạo gắn liền với khu vực công, trong đó chú trọng đến năng lực xây dựng kế hoạch, tổ chức triển khai, và kiểm soát việc thực hiện các chiến lược và kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu chính sách với hiệu quả cao nhất.

- Năng lực tư duy, phân tích độc lập và ra quyết định hiệu quả theo hướng minh bạch và có trách nhiệm giải trình với các bên liên quan trong quá trình quản lý.

- Những kiến thức và kỹ năng để giải quyết các tình huống quản lý khác nhau; có khả năng giao tiếp, xác định nhu cầu của người dân - khách hàng, xử lý xung đột, quản lý sự thay đổi, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số, đồng thời lãnh đạo các cá nhân hướng vào mục tiêu của tổ chức.

- Nhận thức sâu sắc các giá trị công và thái độ chuẩn mực, hiện đại trong quản lý công, hiểu biết về đạo đức, có hành vi chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân và có động lực phụng sự đối với xã hội.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất: Bắt buộc / Tự chọn

(Compulsory / Elective)

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

 

Học kỳ 1

 

 

18

 

1

 

Bắt buộc

 

4

Triết học

2

 

Bắt buộc

 

2

Kinh tế vi mô dành cho khu vực công

3

 

Bắt buộc

 

2

Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công

4

 

Bắt buộc

 

2

Nhập môn chính sách công

5

 

Bắt buộc

 

2

Luật và chính sách công

6

 

Bắt buộc

 

3

Quản trị nhà nước

7

 

Bắt buộc

 

3

Quản trị các tổ chức công

 

Học kỳ 2

 

 

15

 

8

 

Bắt buộc

 

3

Quản trị chiến lược các tổ chức công

9

 

Bắt buộc

 

3

Quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức công

10

 

Bắt buộc

 

3

Lãnh đạo trong khu vực công

11

 

Bắt buộc

 

3

Quản trị thay đổi trong khu vực công

12

 

Tự chọn

 Chọn 1 trong 4

3

Quản trị tài chính các tổ chức công

13

 

Tự chọn

3

Phân tích và đánh giá chương trình

14

 

Tự chọn

3

Thẩm định dự án đầu tư công

15

 

Tự chọn

3

Quản lý dự án

 

Học kỳ 3

 

 

16

 

16

 

Tự chọn

Chọn 2 trong 4

 

3

Marketing khu vực công

17

 

Tự chọn

3

Thương lượng và truyền thông

18

 

Tự chọn

3

Quản trị hợp tác trong khu vực công

19

 

Tự chọn

3

Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

20

 

Tự chọn

Chọn 2 trong 5

3

Quản lý đô thị

21

 

Tự chọn

3

Phát triển vùng và địa phương

22

 

Tự chọn

3

Lãnh đạo đổi mới sáng tạo cho các tổ chức công

23

 

Tự chọn

3

Chuyển đổi số trong khu vực công

24

 

Tự chọn

3

Đạo đức trong khu vực công

25

 

Bắt buộc

 

4

Ngoại ngữ

 

Học kỳ 4

 

 

16

 

26

 

Bắt buộc

 

3

Phương pháp nghiên cứu cho quản lý công

27

 

Bắt buộc

 

6

Seminar thực tiễn

28

 

Bắt buộc

 

7

Đề án tốt nghiệp

 

 

 

Tổng cộng

65

 

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN