CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH QUẢN LÝ CÔNG (HỆ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP) - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ các Khóa tuyển sinh mới

Lần ban hành (Version): năm 2022

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Quản lý nhà nước (School of Government)

Tên chương trình (Name of Program): Quản lý công (Public Management)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Điều hành cao cấp

Ngành/chuyên ngành đào tạo (Major/Minor): Quản lý công (Public Management)

Mã ngành (Code): 8340403

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 65 tín chỉ (65 tín chỉ)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Quản lý công (Master of Public Management)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Mục tiêu của Chương trình Thạc sĩ Điều hành cao cấp Quản lý Công là xây dựng cho học viên các năng lực:

- Hiểu biết về cơ chế vận hành của nền kinh tế thị trường và vai trò của khu vực công trong nền kinh tế thị trường.

- Phân tích, đánh giá các vấn đề chính sách, lựa chọn những chính sách phát triển theo hướng hiệu quả, bền vững và công bằng.

- Quản lý và lãnh đạo trong khu vực công, trong đó chú trọng đến năng lực xác định tầm nhìn và sứ mạng của tổ chức công; hoạch định chiến lược, lãnh đạo tổ chức triển khai các chiến lược và kế hoạch nhằm đạt được mục tiêu phát triển với hiệu quả cao nhất.

- Tổng hợp, phân tích vấn đề một cách có hệ thống, đa chiều và ra quyết định hiệu quả theo hướng minh bạch và có trách nhiệm giải trình với các bên liên quan.

- Xác định nhu cầu phát triển, quản lý sự thay đổi, đàm phán và truyền thông và thúc đẩy đổi mới sáng tạo, và chuyển đổi số trong khu vực công.

- Nhận thức sâu sắc vai trò tạo ra giá trị công và có hiểu biết về đạo đức và liêm chính, có hành vi chuẩn mực khi tiếp xúc với người dân và có động lực phụng sự đối với xã hội.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

 

 

18

 

 

 

X

 

4

Triết học

 

 

X

 

2

Kinh tế vi mô dành cho khu vực công

 

 

X

 

2

Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công

 

 

X

 

2

Nhập môn chính sách công

 

 

X

 

2

Luật và chính sách công

 

 

X

 

3

Quản trị nhà nước

 

 

X

 

3

Quản trị các tổ chức công

 

Học kỳ 2

 

 

15

 

 

 

X

 

3

Quản trị chiến lược các tổ chức công

 

 

X

 

3

Quản trị nguồn nhân lực trong các tổ chức công

 

 

X

 

3

Lãnh đạo trong khu vực công

 

 

X

 

3

Quản trị thay đổi trong khu vực công

 

 

 

TC

(Chọn 1 trong 4 môn)

3

Quản trị tài chính các tổ chức công

 

 

 

3

Phân tích và đánh giá chương trình

 

 

 

3

Thẩm định dự án đầu tư công

 

 

 

3

Quản lý dự án

 

Học kỳ 3

 

 

16

 

 

 

 

TC

(Chọn 2 trong 4 môn)

 

3

Marketing khu vực công

 

 

 

3

Thương lượng và truyền thông

 

 

 

3

Quản trị hợp tác trong khu vực công

 

 

 

3

Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

 

 

 

TC

(Chọn 2 trong 5 môn)

3

Quản lý đô thị

 

 

 

3

Phát triển vùng và địa phương

 

 

 

3

Lãnh đạo đổi mới sáng tạo cho các tổ chức công

 

 

 

3

Chuyển đổi số trong khu vực công

 

 

 

3

Đạo đức trong khu vực công

 

 

X

 

4

Anh văn

 

Học kỳ 4

 

 

16

 

 

 

X

 

3

Phương pháp nghiên cứu cho quản lý công

 

 

X

 

3

Báo cáo ngoại khóa

 

 

X

 

3

Bài tập lớn

 

 

X

 

7

Đề án tốt nghiệp

 

 

 

Tổng cộng

65

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN