CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH QUẢN LÝ KINH TẾ - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Kinh tế (School of Economics)

Tên chương trình (Name of Program): Quản lý kinh tế (Economic Governance)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng ứng dụng

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Quản lý kinh tế (Economic Governance)

Mã ngành (Code): 8340410

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 61 tín chỉ (61 tín chỉ)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ (Master of Arts)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Mục tiêu chính của chương trình Thạc sỹ Quản lý kinh tế là trang bị cho các nhà quản lý khu vực công kiến thức tổng quát và chuyên sâu về kinh tế ứng dụng cho quản lý ở tầm vĩ mô. Chương trình cũng trang bị kiến thức và kỹ năng phân tích chính sách cho các nhà quản lý của khối doanh nghiệp và các tổ chức tư.

Kết thúc chương trình người học am hiểu và có thể vận dụng tốt kiến thức kinh tế trong thiết kế, điều hành và thực thi các chính sách quản lý kinh tế - xã hội; có thể chủ động phân tích, đánh giá và đề xuất các chính sách, chương trình, dự án phát triển kinh tế địa phương.

Học viên sau khi tốt nghiệp Cao học Quản lý kinh tế có thể công tác tại các lĩnh vực:

- Có khả năng tác nghiệp, nghiên cứu, ra quyết định tại các cơ quan Nhà nước.

- Nghiên cứu và phát triển, đánh giá các dự án tài trợ bởi các tổ chức đa phương (Ngân hàng thế giới, Ngân hàng phát triển Châu Á), các dự án phát triển cơ sở hạ tầng và xóa đói giảm nghèo của các tổ chức phi chính phủ.

- Nghiên cứu viên tại các trung tâm, viện nghiên cứu, cơ sở đào tạo.

Chương trình Thạc sĩ Quản lý kinh tế giúp học viên sau khi tốt nghiệp có thể đạt được các mục tiêu sau:

PO1: Nắm vững lý thuyết nền tảng và các kiến thức tổng quát về kinh tế học và quản lý nhà nước.

PO2: Có khả năng vận dụng các kiến thức chuyên môn vào thực tế công tác quản lý kinh tế.

PO3: Có kỹ năng nghiên cứu và phân tích trong các lĩnh vực kinh tế liên quan đến chính phủ, doanh nghiệp và các tổ chức khác, phân tích chính sách kinh tế-xã hội, nghiên cứu thị trường.

PO4: Có khả năng sử dụng các phần mềm và các công cụ liên quan để thu thập và xử lý dữ liệu.

PO5: Có khả năng làm việc độc lập, làm việc nhóm, tư duy phản biện, có kỹ năng giao tiếp, truyền đạt và giải quyết vấn đề.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất: Bắt buộc / Tự chọn

(Compulsory / Elective)

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

 

Học kỳ 1

 

 

14

 

1

 

Bắt buộc

 

4

Ngoại ngữ

2

 

Bắt buộc

 

4

Triết học

3

 

Bắt buộc

 

3

Kinh tế vi mô dành cho nhà quản lý công

4

 

Bắt buộc

 

3

Kinh tế vĩ mô dành cho nhà quản lý công

 

Học kỳ 2

 

 

13

 

5

 

Bắt buộc

 

3

Phương pháp nghiên cứu kinh tế

6

 

Bắt buộc

 

4

Phương pháp phân tích định lượng

7

 

Bắt buộc

 

3

Kinh tế phát triển

8

 

Bắt buộc

 

3

Thẩm định dự án đầu tư

 

Học kỳ 3

 

 

15

 

9

 

Tự chọn

Chọn 5 trong 7

3

Đánh giá tác động chính sách

10

 

Tự chọn

3

Kinh tế học khu vực công

11

 

Tự chọn

3

Quản trị nhà nước

12

 

Tự chọn

3

Quản lý tài chính – ngân sách nhà nước

13

 

Tự chọn

3

Kinh tế môi trường và tài nguyên thiên nhiên

14

 

Tự chọn

3

Chính sách nông nghiệp và phát triển nông thôn

15

 

Tự chọn

3

Phát triển kinh tế vùng và địa phương

 

Học kỳ 4

 

 

19

 

16

 

Tự chọn

Chọn 2 trong 3

3

Luật và Phát triển

17

 

Tự chọn

3

Hệ thống thông tin quản lý

18

 

Tự chọn

3

Phân tích chuỗi giá trị nông sản

19

 

Bắt buộc

 

6

Thực tập

20

 

Bắt buộc

 

7

Đề án tốt nghiệp 

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN