Kinh tế chính trị

Tên chương trình đào tạo: Thạc sĩ Kinh tế chính trị (Master of Political Economy)

Định hướng đào tạo: Theo định hướng nghiên cứu (60 tín chỉ)

Mục tiêu của chương trình đào tạo:

·         Đào tạo những chuyên gia ở trình độ cao, nắm vững những kiến thức thuộc chuyên ngành Kinh tế chính trị, có khả năng vận dụng những kiến thức đã học vào các lĩnh vực quản lí, nghiên cứu, giảng dạy.

·         Có khả năng nghiên cứu độc lập, hoạch định chính sách trong những lĩnh vực liên quan đến chuyên ngành Kinh tế chính trị

·         Cung cấp kiến thức chuyên sâu của chuyên ngành Kinh tế chính trị, giúp người học nâng cao hiệu quả làm việc, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội và hội nhập quốc tế của Việt Nam.

·         Đạt trình độ tiếng Anh theo quy định. 

Nội dung chương trình: 

·         Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ

·         Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành: 35 tín chỉ

·         Luận văn: 14 tín chỉ

Tổng cộng: 60 tín chỉ

Đối tượng phù hợp với chương trình

·         Những người là cán bộ công chức, viên chức làm việc trong các cơ quan nhà nước, các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức xã hội – nghề nghiệp.

·         Những người làm công tác nghiên cứu tại các viện nghiên cứu, các học viện.

·         Những người làm việc trong các tổ chức đảng, công đoàn, đoàn thanh niên

·         Những người giảng dạy tại các học viện chính trị, học viện cán bộ, các trường đại học, cao đẳng.

·         Những người làm việc trong các doanh nghiệp

Vị trí làm việc và cơ hội sau tốt nghiệp:

·         Chuyên viên nghiên cứu chính sách kinh tế - xã hội;

·         Giảng viên các trường đại học, cao đẳng;

·         Giảng viên các trường chính trị của quận, huyện, tỉnh, thành phố;

·         Làm việc trong các tổ chức chính trị - xã hội, các tổ chức xã hội - nghề nghiệp;

Làm việc tại các tổ chức Đảng, hội đồng nhân dân, uỷ ban nhân dân các phường, xã, quận, huyện, tỉnh, thành phố.

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

 

Kiến thức chung

 

11

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bắt buộc

3

Research Methods

 

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

19

 

4

Kinh tế chính trị tư bản chủ nghĩa

Bắt buộc

  1.  

Capitalist political economy

5

Kinh tế chính trị nâng cao

Bắt buộc

  1.  

Advanced political economy

6

Lịch sử các học thuyết kinh tế nâng cao

Bắt buộc

  1.  

Advanced history of economics thought

7

Chính sách kinh tế - xã hội

Bắt buộc

  1.  

Socio-economic policy

8

Kinh tế quốc tế

Bắt buộc

  1.  

International economics

9

Kinh tế phát triển

Bắt buộc

  1.  

Development economics

 

Tự chọn (học 8 trong 11 môn: 2 x 8 = 16)

 

16

 

10

Đường lối kinh tế của Đảng Cộng sản Việt Nam

Tự chọn

2

Economic strategy of VN communist Party

11

Kế hoạch hóa và chính sách kinh tế

Tự chọn

2

Economic planning and policy

12

Quản lý kinh tế

Tự chọn

2

Economic management

13

Kinh tế công

Tự chọn

2

Public economics

14

Kinh tế môi trường

Tự chọn

2

Environmental economics

15

Kinh tế các nước Đông Nam Á

Tự chọn

2

Economy of Southeast-Asia Countries

16

Kinh tế nông nghiệp và phát triển nông thôn

Tự chọn

2

Agricultural economics and rural development

17

Phát triển vùng và địa phương

Tự chọn

2

Local and regional development

18

Kỹ năng lãnh đạo trong khu vực công

Tự chọn

2

Leadership in the public sector

19

Tài chính công

Tự chọn

2

Public finance

20

Quản trị nguồn nhân lực

Tự chọn

2

Human resource management

 

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

Total

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị