CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH LUẬT HIẾN PHÁP VÀ LUẬT HÀNH CHÍNH - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Luật (School of Law)

Tên chương trình (Name of Program): Luật Hiến pháp và Luật Hành chính (Constitutional and administrative law)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng ứng dụng

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Luật Hiến pháp và Luật Hành chính (Constitutional and administrative law)

Mã ngành (Code): 8380102

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Luật (Master of Law)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2021

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

1.1. Về kiến thức:

  • Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính vận dụng nền tảng triết học pháp luật, văn hóa pháp lý, kinh tế học pháp luật để làm sáng tỏ những vấn đề khoa học pháp lý và khoa học luật hiến pháp và hành chính.
  • Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tổng quát hóa lượng kiến thức chuyên môn mạch lạc, sâu, rộng về các lĩnh vực pháp luật nội dung và luật tố tụng, đặc biệt là luật hiến pháp và hành chính.
  • Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính sử dụng tốt kiến thức tiếng Anh để giải thích tài liệu bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của của công việc và đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Về kỹ năng nghiên cứu:

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm và lựa chọn thông tin giữa các nguồn thông tin đa dạng về pháp luật, vận dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để nghiên cứu chuyên sâu và độc lập các vấn đề pháp lý.

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính có năng lực liên tục điều chỉnh nhận thức và tích hợp kỹ năng mới nhằm thích ứng với thay đổi trong quá trình hành nghề luật.

1.3. Về năng lực tư duy phê phán:

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính chỉ ra đúng vấn đề pháp lý, tìm kiếm và tổng hợp đầy đủ các quy định pháp luật, phân tích rõ ràng, lập luận thuyết phục để phản biện quan điểm. Thạc sĩ Luật Kinh tế hướng ứng dụng tranh biện thuần thục bằng ngôn ngữ nói và hành văn phù hợp với bối cảnh trong một xã hội không ngừng biến đổi theo xu hướng toàn cầu hóa. Trên cơ sở phản biện, thạc sĩ Luật Kinh tế hướng ứng dụng ra các quyết định phù hợp nhằm giải quyết tình huống phát sinh.

1.4. Về kỹ năng truyền thông:

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính hướng ứng dụng vận dụng thành thạo các kỹ năng giao tiếp, trình bày logic, cá khả năng diễn đạt bằng lời nói và viết hiệu quả các dạng thức viết khác nhau: viết học thuật, viết thư tư vấn, viết tranh biện... cần thiết cho hành nghề pháp luật trong khu vực công.

1.5. Về thái độ của người hành nghề pháp luật:

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính tuân thủ tuyệt đối đạo đức học thuật, đề cao nguyên tắc liêm chính, trung thực, sẵn sàng phục vụ vì sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức hành nghề, thúc đẩy pháp quyền ở Việt Nam, hành nghề đúng đạo lý, phụng sự công lý, công bằng xã hội, chấp nhận sự khác biệt trong văn hóa, tư duy, thể chế.

1.6. Các kỹ năng mềm và năng lực quản lý bản thân:

Thạc sĩ Luật Hiến pháp và Luật Hành chính sử dụng quỹ thời gian hiệu quả, tự chủ thực hiện công việc và điều chỉnh hành vi để phục vụ, lắng nghe, hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả, chia sẻ những giá trị chung của cộng đồng với đối tác và những người cùng hành nghề pháp luật.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất: Bắt buộc / Tự chọn

(Compulsory / Elective)

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

 

Học kỳ 1

 

 

19

 

1

 

Bắt buộc

 

4

Triết học

2

 

Bắt buộc

 

4

Ngoại ngữ

3

 

Bắt buộc

 

3

Phương pháp nghiên cứu luật học

4

 

Bắt buộc

 

4

Luật và Phát triển

5

 

Bắt buộc

 

4

Luật tài sản

 

Học kỳ 2

 

 

19

 

6

 

Bắt buộc

 

3

Luật và chính sách công

7

 

Bắt buộc

 

3

Công chức và công vụ trong quản lý Nhà nước về kinh tế

8

 

Bắt buộc

 

4

Tài phán hành chính

9

 

Bắt buộc

 

3

Nội luật hóa các cam kết quốc tế về quản trị nhà nước

10

 

Bắt buộc

 

3

Luật và chính sách môi trường

11

 

Bắt buộc

 

3

Luật quy hoạch và quản lý bất động sản

 

Học kỳ 3

 

 

15

 

12

 

Tự chọn

Chọn 3 trong 9

3

Pháp luật kinh doanh

13

 

Tự chọn

3

Luật và quản trị tốt

14

 

Tự chọn

3

Nhà nước pháp quyền

15

 

Tự chọn

3

Tài phán hiến pháp

16

 

Tự chọn

3

Tài chính công

17

 

Tự chọn

3

Lãnh đạo trong khu vực công

18

 

Tự chọn

3

Kiểm soát quyền lực nhà nước

19

 

Tự chọn

3

Hợp tác công tư và cơ chế giải quyết tranh chấp đặc thù

20

 

Tự chọn

3

Pháp luật về quản lý công sản và bồi thường Nhà nước

21

 

Bắt buộc

 

3

Chuyên đề: Pháp luật trong nền kinh tế số

22

 

Bắt buộc

 

3

Chuyên đề: Thủ tục hành chính trong kinh doanh

 

Học kỳ 4

 

 

7

 

23

 

Bắt buộc

 

7

Đề án tốt nghiệp

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN