Tài chính công

Tên chương trình: Thạc sĩ Tài chính công – Master of Public Finance

Định hướng đào tạo: Định hướng ứng dụng

Mục tiêu đào tạo

Mục tiêu hàng đầu của Chương trình Thạc sĩ Tài Chính Công hướng ứng dụng là nhằm tăng cường năng lực chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, năng lực làm việc độc lập, sáng tạo, biết ứng dụng kết quả nghiên cứu khoa học vào thực tiễn công việc, phát hiện và tổ chức thực hiện các công việc phức tạp trong lĩnh vực tài chính công; phát huy và sử dụng hiệu quả kiến thức chuyên ngành tài chính công vào việc thực hiện các công việc cụ thể, phù hợp với điều kiện thực tế tại cơ quan, tổ chức và đơn vị.

Nội dung chương trình

Để đáp ứng mục tiêu đào tạo, nội dung chương trình đào tạo thạc sĩ Tài chính Công ứng dụng tập trung vào:

  • Trang bị cho người học các lý thuyết và kỹ thuật khác nhau liên quan đến quản lý tài chính công;
  • Trang bị cho người học các công cụ phân tích để thực hiện đánh giá chính sách;
  • Nâng cao kỹ năng phân tích, phát hiện và ra quyết định trong quản lý tài chính công của người học;
  • Định hướng cho người học có hành vi chuẩn mực đối với người dân và có trách nhiệm phụng sự đối với xã hội.

Sau khi tốt nghiệp thạc sĩ tài chính công hướng ứng dụng, học viên có thể học bổ sung  một  số  kiến  thức  về  phương  pháp  nghiên  cứu và lý thuyết nền tảng theo  yêu  cầu  của chuyên ngành Tài chính công để tiếp tục tham gia dự tuyển chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.

Đối tượng người học: người học đã tốt nghiệp đại học các khối ngành kinh tế, kế toán, tài chính ngân hàng, quản trị kinh doanh…

Vị trí làm việc và cơ hội sau tốt nghiệp

Sau khi tốt nghiệp các học viên có thể làm việc ở các vị trí quản lý hoặc chuyên viên cao cấp ở các cơ quan tài chính từ trung ương đên địa phương (Bộ tài chính, Sở tài chính, Phòng tài chính), Cơ quan thuế (Tổng cục thuế, Cục thuế, Chi cục thuế), Kho bạc Nhà nước, cơ quan Hải quan từ trung ương đến địa phương, bộ phận tài chính trong các tổ chức công  thuộc các cấp chính quyền từ Trung ương đến địa phương, các tổ chức phi chính phủ và các tổ chức phi lợi nhuận. Ngoài ra, học viên vẫn có thể làm việc trong các tổ chức tư nhân có nhu cầu tích hợp các vấn đề chính sách vào trong chiến lược kinh doanh của tổ chức, đặc biệt là các dự án hợp tác công tư, các công ty đào tạo và tư vấn về tài chính công và chính sách công. 

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

11

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học  ứng dụng trong lĩnh vực tài chính công

Bắt buộc

3

Research Methods in Public Finance

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

35

 

 

Các học phần bắt buộc

 

17

 

4

Kinh tế học

Bắt buộc

2

Applied Economics

5

Nguyên lý tài chính - ngân hàng   

Bắt buộc

3

Principles of Finance and Banking

6

Tài chính công 

Bắt buộc

3

Public Finance

7

Quản lý tài chính - ngân sách nhà nước

Bắt buộc

3

Financial administration and public budgeting

8

Phân tích chính sách công

Bắt buộc

3

Public policy analysis

9

Đánh giá chi tiêu công (bao hàm Thẩm định dự án đầu tư công)

Bắt buộc

3

Evaluation of public expenditures

 

Các học phần tự chọn (chọn 18 tín chỉ  trong 8 môn)

 

18

 

10

Phi tập trung hóa và Tài chính chính quyền địa phương 

Tự chọn

3

Fiscal decentralization and local government finance

11

Quản lý tài chính các đơn vị công

Tự chọn

3

Financial management of public service units

12

Quản lý rủi ro tuân thủ thuế

Tự chọn

2

Tax compliance risk management

13

Quản trị thực hiện

Tự chọn

3

Performance management

14

Phân tích chính sách thuế 

Tự chọn

3

Analysis of tax policy

15

Quản lý đất đai và thuế tài sản

Tự chọn

2

Real estate management and property tax

16

Thuế quốc tế

Tự chọn

2

International taxation

17

Kinh tế phát triển ứng dụng

Tự chọn

3

Applied development Economics

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

Website:  Khoa Tài chính công - UEH

BÀI VIẾT LIÊN QUAN