CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH CÔNG - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Tài chính công (School of Public Finane)

Tên chương trình (Name of Program): Tài chính công (Public Finance)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng ứng dụng

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Tài chính - Ngân hàng (Finance - Banking) / Tài chính công (Public Finance)

Mã ngành (Code): 8340201

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ (Master)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

PO1: Kiến thức nền tảng về kinh tế - tài chính - quản trị. Có hiểu biết chuyên sâu và toàn diện về kinh tế học, lý thuyết tài chính - ngân hàng và quản trị bền vững tài chính khu vực công.

PO2: Kiến thức chuyên sâu tài chính công. Có kiến thức lý thuyết nâng cao chuyên sâu và kỹ năng cần thiết để quản lý và phân tích chính sách thu - chi khu vực công.

PO3: Kiến thức chuyên sâu quản trị công. Có kiến thức lý thuyết nâng cao chuyên sâu và kỹ năng cần thiết để có thể thực hiện quản trị, hoạch định và ra quyết định chính sách công và tài chính công trong bối cảnh vận hành nền kinh tế số.

PO4: Tư duy khoa học và đổi mới. Phát triển được tư duy phản biện khoa học, tư duy hệ thống và đổi mới sáng tạo.

PO5: Hợp tác và lãnh đạo. Rèn luyện các kỹ năng để thực hiện tốt nhất vai trò trong các nhóm làm việc hiệu quả bao gồm: năng lực lãnh đạo, trách nhiệm giải trình, khả năng hợp tác, và các kỹ năng giao tiếp.

PO6: Thái độ và trách nhiệm. Có thái độ tích cực và trách nhiệm trong công việc và đời sống, biết suy nghĩ đa chiều, đặc biệt hướng đến phát triển bền vững, tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong xã hội, và có ý chí học tập suốt đời.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số

tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

 

 

17 

 

1

 

X

 

4

Triết học

2

 

X

 

4

Ngoại ngữ (Tiếng Anh)

3

 

X

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học ứng dụng trong lĩnh vực tài chính công

4

 

X

 

3

Nguyên lý Tài chính - Ngân hàng nâng cao

5

 

X

 

3

Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ 2

 

 

15 

 

6

 

X

 

3

Phân tích chính sách thuế

7

 

X

 

3

Tài chính công nâng cao

8

 

X

 

3

Phân tích dữ liệu để ra quyết định hiệu quả (bao gồm dự báo thu)

9

 

X

 

3

Quản lý tài chính - Ngân sách nhà nước

10

 

X

 

3

Quản lý tài chính các đơn vị công nâng cao

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ 3

 

 

15 

 

11

 

X

 

3

Quản trị thực hiện trong khu vực công

12

 

X

 

3

Chính phủ điện tử nâng cao

13

 

X

 

3

Tài chính bền vững

14

 

Chọn 3 trong 4

X

2

Phi tập trung hoá và Tài chính chính quyền địa phương

15

 

X

2

Quản lý rủi ro tuân thủ thuế nâng cao

16

 

X

2

Thuế quốc tế nâng cao

17

 

X

2

Quản lý đất đai và Thuế tài sản nâng cao

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ 4

 

 

13 

 

18

 

 

X

3

Các chuyên đề về về Đánh giá chi tiêu công (bao hàm thẩm định đầu tư công)

19

 

 

X

3

Bài tập lớn về Phân tích chính sách công

20

 

X

 

7

Đề án tốt nghiệp

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN