CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ

Tên chương trình: Thạc sĩ kinh tế

Trình độ đào tạo:   Cao học

Loại hình đào tạo:  Chính quy

Ngành đào tạo:        Quản trị kinh doanh

Mã ngành:                8340101

Mục tiêu đào tạo:

     Mục tiêu chung: Chương trình thạc sĩ ngành Quản trị kinh doanh theo hướng ứng dụng đào tạo nhà quản trị có phẩm chất chính trị, đạo đức tốt; có kiến thức chuyên sâu về kinh tế - xã hội và quản trị doanh nghiệp; có kỹ năng nhận diện, phân tích và giải quyết các vấn đề trong kinh doanh một cách hiệu quả; có khả năng vận dụng một cách khoa học và sáng tạo các kiến thức chuyên môn trong điều hành các đơn vị kinh doanh thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác nhau.

     Mục tiêu cụ thể: Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) trang bị cho học viên kiến thức chuyên sâu về các hoạt động chức năng trong quản trị điều hành doanh nghiệp. Thông qua quá trình nghiên cứu các kiến thức cập nhật và kinh nghiệm thực tiễn từ việc thực hành các tình huống và dự án ứng dụng, chương trình đào tạo giúp học viên hình thành và nâng cao năng lực giải quyết vấn đề trong kinh doanh trên nền tảng của phương pháp tư duy và kiến thức khoa học.

Thời gian đào tạo: 2 năm, hình thức không tập trung.

Khối lượng kiến thức toàn khóa: 60 tín chỉ

Nội dung chương trình đào tạo:

STT

Học phần

Tính chất

Tín chỉ

Khoa

phụ trách

Học phần

học trước

Thứ tự ưu tiên HP tự chọn

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

 

11

 

 

 

 

1

Triết học

C

 

4

LLCT

 

 

Philosophy

2

Ngoại ngữ

C

 

4

NNKT

 

 

English language

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

C

 

3

QT

 

 

Research methods

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

 

15

 

 

 

 

4

Quản trị chiến lược

C

 

3

QT

1,2,3

 

Strategy management

5

Quản trị điều hành

C

 

3

QT

1,2,3,4

 

Operation management

6

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

C

 

3

QT

3

 

Critical thinking and Problem solving

7

Quản trị nguồn nhân lực

C

 

3

QT

1,2,3,4

 

Human resource management

8

Tài chính cho nhà quản trị

C

 

3

QT

1,2,3,4

 

Finance for Manager

 

Tự chọn (chọn 20TC trong tổng số 28TC)

 

 

20

 

 

 

 

9

Quản trị chất lượng

 

O

3

QT

 

2

Quality management

10

Quản trị Marketing

 

O

3

KDQTM

 

1

Marketing management

11

Kế toán quản trị

 

O

3

KTO

 

3

Managerial accounting

12

Triển khai chiến lược

 

O

3

QT

 

4

Strategy implementation

13

Quản trị rủi ro doanh nghiệp

 

O

2

QT

 

5

Enterprise risk management

14

Quản trị khởi nghiệp

 

O

2

QT

 

7

Entrepreneurship management

15

Lãnh đạo

 

O

2

QT

 

6

Leadership

16

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

 

O

2

QT

 

8

Corporate social responsibility

17

Quản trị sáng tạo và đổi mới

 

O

2

QT

 

9

Managing creativity

18

Văn hóa tổ chức

 

O

2

QT

 

10

Organizational  culture

19

Kinh doanh điện tử

 

O

2

QT

 

11

E - Business

20

Quản trị chuỗi cung ứng

 

O

2

KDQTM

 

12

Supply Chain Management

III

Luận văn

 

 

14

 

 

 

Thesis

 

Tổng cộng

 

 

60

 

 

 

Total

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN