CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH QUẢN TRỊ BỆNH VIỆN - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Quản trị (School of Management)

Tên chương trình (Name of Program): Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe (Master of Hospital and Health Administration)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (hướng ứng dụng) (Master)

Ngành đào tạo (Major): Quản trị bệnh viện (Hospital Administration)

Mã ngành (Code): 8340129_td

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 1,5 - 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe (hướng ứng dụng) (Master of Hospital Administration)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 1310/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 18/5/2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Trên cơ sở đáp ứng mong muốn của các bên liên quan, chương trình đào tạo Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe UEH chuẩn bị cho người học các kiến thức về quản trị tổ chức bệnh viện; phát triển các kỹ năng quản trị cá nhân, kỹ năng tương tác và kỹ năng nhóm; vun đắp tinh thần trách nhiệm với xã hội. Từ đó, một vài năm sau khi tốt nghiệp người học có thể đạt được những mục tiêu sau đây:

 • PO1: Người học tốt nghiệp tốt nghiệp có kiến thức nền tảng về Quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe và kiến thức chuyên sâu về các lĩnh vực chuyên môn liên quan như là quản trị điều hành, quản trị nhân nhân sự, phân tích tài chính, quản trị hậu cần trang thiết bị y tế, và lập chiến lược truyền thông tại bệnh viện hoặc bất kỳ tổ chức chăm sóc sức khỏe nào trong bối cảnh hội nhập quốc tế.

• PO2: Người học tốt nghiệp có khả năng tư duy phân tích, sáng tạo và thực tiễn; phát triển các kỹ năng quan trọng về giao tiếp, công nghệ và ngoại ngữ; đồng thời thể hiện khả năng quản trị các dự án phức tạp; có khả năng phân tích dữ liệu và thông tin chăm sóc sức khỏe để đưa ra quyết định quản trị hiệu quả;

• PO3: Người học tốt nghiệp có khả năng liên hệ và tích hợp các khái niệm của cùng học phần, giữa các học phần khác nhau, giữa các lĩnh vực khác nhau trong đời sống.

• PO4: Người học có khả năng tương tác hiệu quả hơn với bản thân và với những người khác trong một môi trường đa dạng; và hiểu biết các nguyên tắc pháp trị, đạo đức và trách nhiệm của một tổ chức chăm sóc sức khỏe đảm bảo an toàn bệnh nhân và chất lượng cuộc sống của cộng đồng;

• PO5: Người học tốt nghiệp có khả năng khám phá những sở thích mới, những cảm nhận mới và những giá trị mới với sự hiếu kỳ và tư duy cầu tiến.

• PO6: Người học tốt nghiệp có khả năng phát triển kiến thức, các kỹ năng và các chiến lược để tiếp tục học tập sau khi tốt nghiệp

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT (Order)

Học kỳ (Term)

Tính chất

Số tín chỉ (Credits)

Tên học phần (Course name)

Bắt buộc (Compulsory)

Tự chọn (Elective)

 

Học kỳ 1

 

 

20

1st Semester

1

 

x

 

4

Triết học

2

 

x

 

4

Ngoại ngữ

3

 

x

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

4

 

x

 

3

Hệ thống bệnh viện, y tế và chăm sóc sức khỏe

5

 

x

 

3

Pháp luật và chính sách y tế

6

 

x

 

3

Quản lý dịch tễ học

 

Học kỳ 2

 

 

18

2nd Semester

1

 

x

 

3

Quản trị điều hành bệnh viện

2

 

x

 

3

Kế toán quản trị chiến lược

3

 

x

 

3

Quản trị chiến lược bệnh viện nâng cao

4

 

x

 

3

Kinh tế và tài chính dành cho nhà quản trị bệnh viện

5

 

x

 

3

Quản trị công nghệ thông tin y tế

6

 

x

 

3

Quản trị nguồn nhân lực y tế

 

Học kỳ 3

 

 

9

3rd Semester

1

 

x

 

3

Quản trị chất lượng cơ sở y tế

2

 

 

Chọn 2 trong 6 học phần

3

AI trong y tế

3

 

 

3

Quản trị marketing y tế

4

 

 

3

Khoa học phân tích dữ liệu y tế

5

 

 

3

Quản trị dự án trong lĩnh vực y tế

6

 

 

3

Quản trị khởi nghiệp trong lĩnh vực y tế

7

 

 

3

Đổi mới và sáng tạo trong lĩnh vực y tế

 

Học kỳ 4

 

 

13

4th Semester

1

 

x

 

3

Báo cáo chuyên đề ngoại khóa

2

 

x

 

3

Bài tập chuyên đề về quản trị bệnh viện, y tế và sức khỏe

3

 

x

 

7

Dự án về quản trị, y tế và sức khỏe

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN