CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH MARKETING - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing (School of International Business and Marketing)

Tên chương trình (Name of Program): Marketing (Marketing)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng ứng dụng

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Marketing (Marketing)

Mã ngành (Code):

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Marketing (Master of Marketing)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 942/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Học viên hoàn thành chương trình đào tạo có thể đạt được:

Kiến thức (Knowledge)

PO1: Kiến thức đại cương trình độ cao học.

PO2: Kiến thức cơ sở và nâng cao giúp hỗ trợ ra quyết định trong các hoạt động marketing.

Kỹ năng (Skills)

PO3: Kỹ năng ra quyết định dựa trên các luận cứ khoa học và thực tiễn: năng lực phân tích vấn đề và chỉ ra được những cơ hội kinh doanh. Phát triển khả năng nghiên cứu ứng dụng, giải quyết được các vấn đề marketing cụ thể cho tổ chức, doanh nghiệp.

Mức tự chủ và chịu trách nhiệm (Autonomy and Responsibility)

PO4: Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt, và tư duy sáng tạo: phát triển sự tự chủ, linh hoạt, dẫn dắt sự phát triển của tổ chức, năng lực lãnh đạo linh hoạt trong môi trường nhiều thay đổi.

PO5: Có ý thức trách nhiệm đối với cá nhân, cộng đồng, ý thức phục vụ đất nước, đạo đức nghề nghiệp, và sự trung thực.

PO6: Năng lực độc lập tự chủ phát triển bản thân: phát triển các phẩm chất sáng tạo, có trách nhiệm và phát huy năng lực học tập suốt đời.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất: Bắt buộc / Tự chọn

(Compulsory / Elective)

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

 

Học kỳ 1

   

17

 

1

 

Bắt buộc

 

4

Triết học

2

 

Bắt buộc

 

4

Ngoại ngữ

3

 

Bắt buộc

 

3

Marketing trong kỷ nguyên số

4

 

Bắt buộc

 

3

Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích Marketing

5

 

Bắt buộc

 

3

Hành vi tiêu dùng, khách hàng số

 

Học kỳ 2

   

15

 

6

 

Bắt buộc

 

3

Phân tích kinh doanh và dự báo

7

 

Bắt buộc

 

3

Chiến lược kinh doanh toàn cầu

8

 

Tự chọn

Chọn 1 trong 2

3

Marketing dịch vụ

9

 

Tự chọn

3

Marketing xã hội

10

 

Tự chọn

Chọn 1 trong 2

3

Sáng tạo, đổi mới và thay đổi trong Marketing

11

 

Tự chọn

3

Đổi mới sản phẩm và dịch vụ

12

 

Tự chọn

Chọn 1 trong 2

3

Marketing toàn cầu

13

 

Tự chọn

3

Truyền thông Marketing tích hợp-IMC

 

Học kỳ 3

   

15

 

14

 

Bắt buộc

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

15

 

Tự chọn

Chọn 1 trong 2

3

Quản trị bán hàng và kinh doanh số

16

 

Tự chọn

3

Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số

17

 

Tự chọn

Chọn 1 trong 2

3

Quản trị thương hiệu

18

 

Tự chọn

3

Thiết kế trải nghiệm khách hàng

19

 

Tự chọn

Chọn 1 trong 2

3

Mô phỏng ra quyết định trong Marketing

20

 

Tự chọn

3

Kinh doanh gia đình

21

 

Tự chọn

Chọn 1 trong 2

3

Quản trị quan hệ khách hàng

22

 

Tự chọn

3

Quản trị dịch vụ và kinh doanh số

 

Học kỳ 4

   

13

 

23

Học phần thực tập

Bắt buộc

 

3

Chuỗi Chuyên đề Nghiên cứu Marketing

24

Bắt buộc

 

3

Chiến lược bán hàng đa kênh trên nền tảng số

25

Đề án tốt nghiệp

Bắt buộc

 

7

Đề án tốt nghiệp

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN