CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH CHUYÊN NGÀNH NGÂN HÀNG - HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Ngân hàng (School of Banking)

Tên chương trình (Name of Program): Ngân hàng (Banking)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng nghiên cứu

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Tài chính - Ngân hàng/ Ngân hàng (Banking - Finance/ Banking)

Mã ngành (Code): 8340201

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 61 tín chỉ (61 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Ngân hàng (Master of Banking)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Để đạt mục tiêu nêu trên chương trình đào tạo Ngân hàng theo hướng nghiên cứu, sau khi tốt nghiệp người học đạt các mục tiêu cụ thể như sau:

PO1: Kiến thức lý thuyết kinh tế xã hội và đạo đức kinh doanh.

PO2: Kiến thức nâng cao về thị trường tài chính và quản trị các định chế tài chính.

PO3: Kiến thức chuyên sâu về các hoạt động kinh doanh trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng trong điều kiện công nghệ số.

PO4: Kiến thức chuyên sâu về quản trị điều hành và quản tri rủi ro các định chế tài chính theo chuẩn mực quốc tế.

PO5: Kiến thức chuyên sâu về thiết kế nghiên cứu, phương pháp nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

PO6: Kỹ năng phân tích, phản biện và sử dụng dữ liệu lớn trong điều kiện công nghệ 4.0.

PO7: Kỹ năng sử dụng ngoại ngữ trong nghiên cứu học thuật khoa học và chuyên môn nghề nghiệp.

PO8: Thái độ và trách nhiệm trong công việc.

PO9: Vị trí làm việc sau tốt nghiệp, phát triển nghề nghiệp, trở thành nhà nghiên cứu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng.

PO10: Tinh thần học tập suốt đời.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

 

 

17

 

1

 

X

 

4

Triết học

2

 

X

 

4

Ngoại ngữ

3

 

X

 

3

Thị trường và các định chế tài chính nâng cao

4

 

X

 

3

Chính sách tiền tệ nâng cao

5

 

X

 

3

Ngân hàng thương mại hiện đại

 

Học kỳ 2 và 3

 

 

30

 

6

 

X

 

3

Ngân hàng quốc tế nâng cao

7

 

X

 

3

Quản trị định chế tài chính và hiệp ước Basel

8

 

X

 

3

Thiết kế và Phương pháp nghiên cứu

9

 

X

 

5

Phương pháp nghiên cứu định lượng trong lĩnh vực ngân hàng

10

 

X

 

4

Kinh tế học ngân hàng

11

 

 

X

3

Tài chính cá nhân

12

 

 

X

3

Lập kế hoạch và giám sát tài chính

13

 

 

X

3

Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay

14

 

 

X

3

Ngân hàng đầu tư

15

 

 

X

3

Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng

16

 

 

X

3

Quản trị dự án đầu tư

17

 

 

X

3

Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro

18

 

 

X

3

Đạo đức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

19

 

 

X

3

Ngân hàng kỹ thuật số

20

 

 

X

3

Công nghệ chuỗi khối và tiền mã hóa

21

 

 

X

3

Tài chính phi tập trung

22

 

 

X

3

Tài chính toàn diện

23

 

 

X

3

Tài chính thích ứng

24

 

 

X

3

Xử lý dữ liệu ứng dụng Python

 

Học kỳ 4

 

 

14

 

     25

 

X

 

14

Luận văn

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN