Chương trình đào tạo:Chuyên ngành Công cụ và Thị trường tài chính (Financial instrument and market )

Công cụ và thị trường tài chính

Định hướng đào tạo:  hướng ứng dụng 

1. Mục tiêu đào tạo

Chương trình đào tạo thạc sĩ ngành Tài chính - Ngân hàng, chương trình Công cụ và Thị trường tài chính theo hướng ứng dụng được thiết kế nhằm cung cấp cho học viên các kiến thức nền tảng và chuyên sâu trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng,  khả năng vận dụng lý thuyết và các kỹ năng xử lý vấn đề, kỹ năng quản lý. Học viên sau khi tốt nghiệp có khả năng:

 1. Nắm vững kiến thức chuyên sâu về công cụ tài chính và các hoạt động trên thị trường tài chính,
 2. Phát hiện, phân tích và giải quyết các vấn đề có liên quan đến công cụ thị trường tài chính.
 3. Ứng dụng lý thuyết, phân tích phản biện và sáng tạo trong công việc liên quan đến các hoạt động đầu tư, phân tích rủi ro, quản lý danh mục đầu tư trên thị trường tài chính.
 4. Vận dụng kỹ năng nghiên cứu vào giải quyết những vấn đề trong các hoạt động đầu tư, môi giới, quản lý quỹ và các hoạt động khác trên thị trường tài chính.
 5. Quản lý hoạt động của công ty chứng khoán, công ty tài chính, quỹ đầu tư và các định chế tài chính khác
 6. Phân tích dữ liệu và quản lý dữ liệu big data trong quản lý và ứng dụng công nghệ trong đầu tư và quản lý tài sản tài chính trên Thị trường tài chính.
 7. Thể hiện được giá trị chuẩn mực đạo đức đối với công việc.

 

Môn học đặc trưng của kiến thức chung: Triết học, ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học; Kiến thức cơ sở và ngành gồm các môn Thị trường và các định chế tài chính, Công cụ nợ và công cụ vốn, Quản trị đầu tư, Quản trị các định chế tài chính. Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro, Ngân hàng đầu tư.

4. Lợi ích của người học:

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết trở thành những chuyên viên và nhà quản lý cấp trung và cao trong các công ty tài chính, công ty chứng khoán và định chế tài chính khác tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực. 

2. Đối tượng tuyển sinh: Tốt nghiệp đại học khối kinh tế, kinh doanh và quản lý hoặc hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức nếu tốt nghiệp ngành khác

3. Cấu trúc chương trình:

 • Phần kiến thức chung: 11 tín chỉ
 • Phần kiến thức cơ sở và kiến thức chuyên ngành, tự chọn: 35 tín chỉ
 • Luận văn: 14 tín chỉ
 • Tổng số tín chỉ: 60 tín chỉ

Môn học đặc trưng của kiến thức chung: Triết học, ngoại ngữ và nghiên cứu khoa học; Kiến thức cơ sở và ngành gồm các môn Thị trường và các định chế tài chính, Công cụ nợ và công cụ vốn, Quản trị đầu tư, Quản trị các định chế tài chính. Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro, Ngân hàng đầu tư.

4. Lợi ích của người học:

Sau khi tốt nghiệp người học có kiến thức và kỹ năng cần thiết trở thành những chuyên viên và nhà quản lý cấp trung và cao trong các công ty tài chính, công ty chứng khoán và định chế tài chính khác tại Việt Nam cũng như các nước trong khu vực. 

Xem thêm thông tin từ Khoa ngân hàng: http://sob.ueh.edu.vn/chuong-trinh-dao-tao/chuong-trinh-dao-tai-dhcq-ck/tuyen-sinh-thac-si-chuyen-nganh-cong-cu-va-thi-truong-tai-chinh-dot-2-nam-2020.html

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

10

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Ngoại ngữ

Bắt buộc

4

Foreign language

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

Bắt buộc

2

Research methods

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

18

 

4

Thị trường và các định chế tài chính

Bắt buộc

3

Financial markets and institutions

5

Công cụ vốn và thị trường

Bắt buộc

3

Equity instruments and markets

6

Công cụ nợ và thị trường

Bắt buộc

3

Debt instruments and markets

7

Quản trị định chế tài chính

Bắt buộc

3

Financial institution management

8

Ngân hàng đầu tư

Bắt buộc

3

Investment banking

9

Công cụ phái sinh và quản lý rủi ro

Bắt buộc

3

Derivatives and risk management

 

Tự chọn (chọn 6 trong 11: 6 x 3 =18)

 

18

 

10

Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân

Tự chọn

3

Personal financial planning and management

11

Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng

Tự chọn

3

Fintech in banking

12

Mô hình tài chính và quản trị đầu tư

Tự chọn

3

Financial Modelling and Investment Management

13

Chính sách tiền tệ

Tự chọn

3

Monetary policy

14

Đạo đức trong lĩnh vực tài chính - ngân hàng

Tự chọn

3

Ethics in Finance and Banking

15

Phương pháp định lượng trong lĩnh vực ngân hàng - tài chính

Tự chọn

3

Quantitative methods in banking and finance

16

Kinh tế học thị trường tài chính

Tự chọn

3

Economics of financial markets

17

Ngân hàng thương mại hiện đại

Tự chọn

3

Modern commercial banking

18

Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay

Tự chọn

3

Credit risk and loan policy

19

Tài trợ dự án

Tự chọn

3

Project finance

20

Marketing dịch vụ tài chính

Tự chọn

3

Marketing of Financial services

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị