CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH CHUYÊN NGÀNH CÔNG NGHỆ THIẾT KẾ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh (School of Business Information Technology)

Tên chương trình (Name of Program): Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông (Information Design and Technology)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng ứng dụng

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Hệ thống thông tin quản lý (Management Information Systems)

Mã ngành (Code): 8340405

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 tín chỉ)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ (Master of Management Information Systems)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Cụ thể, chương trình đào tạo Thạc sĩ Công nghệ thiết kế thông tin và truyền thông được thiết kế nhằm đạt các mục tiêu sau:

- Học viên tốt nghiệp có khả năng hiểu rõ được vai trò của thông tin và truyền thông trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp trong thời đại số.

- Học viên tốt nghiệp có khả năng xây dựng chiến lược nội dung, đề xuất giải pháp mô hình thông tin phù hợp với doanh nghiệp.

- Học viên tốt nghiệp có khả năng ứng dụng phương pháp thiết kế nội dung và kiến trúc thông tin để hỗ trợ các chiến lược của doanh nghiệp thông qua nhiều nền tảng kỹ thuật số.

- Học viên tốt nghiệp nắm vững phương pháp khai thác dữ liệu (bao gồm dữ liệu lớn) từ việc thu thập, tích hợp, tiền xử lý dữ liệu đến việc áp dụng các công cụ thống kê và các phương pháp tính toán hiện đại để đo lường, đánh giá hiệu quả các chiến lược thông tin và truyền thông của doanh nghiệp qua các nền tảng kỹ thuật số.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất: Bắt buộc / Tự chọn

(Compulsory / Elective)

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

 

Học kỳ 1

 

 

16

 

1

 

Bắt buộc

 

4

Triết học

2

 

Bắt buộc

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

3

 

Bắt buộc

 

3

Thiết kế thông tin và chiến lược nội dung

4

 

Bắt buộc

 

3

Truyền thông Marketing tích hợp-IMC

5

 

Bắt buộc

 

3

Phân tích dữ liệu

 

Học kỳ 2

 

 

15

 

6

 

Bắt buộc

 

3

Thống kê máy học

7

 

Bắt buộc

 

3

Khai phá dữ liệu nâng cao

8

 

Bắt buộc

 

3

Phân tích dữ liệu mạng xã hội

9

 

Bắt buộc

 

3

Xử lý ngôn ngữ tự nhiên

10

 

Bắt buộc

 

3

Biểu diễn trực quan dữ liệu

 

Học kỳ 3

 

 

12

 

11

 

Tự chọn

Chọn 4 trong 7

3

Big data và ứng dụng

12

 

Tự chọn

3

Máy học và kinh tế lượng

13

 

Tự chọn

3

Phân tích marketing số

14

 

Tự chọn

3

Trí tuệ nhân tạo trong kinh doanh

15

 

Tự chọn

3

Tính toán hiệu suất cao

16

 

Tự chọn

3

Công nghệ chuỗi khối và thế giới ảo

17

 

Tự chọn

3

Công nghệ marketing

 

Học kỳ 4

 

 

17

 

18

 

Bắt buộc

 

4

Tiếng Anh

19

 

Bắt buộc

 

3

Chuyên đề ngoại khóa

20

 

Bắt buộc

 

3

Bài tập lớn

21

 

Bắt buộc

 

7

Đề án tốt nghiệp

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

Tham khảo thêm thông tin từ Khoa Công nghệ thông tin kinh doanh thuộc Trường Công nghệ và Thiết kế UEH: Xem

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN