CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Quản trị (School of Management)

Tên chương trình (Name of Program): Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng ứng dụng

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Mã ngành (Code): 8340101

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (hướng ứng dụng) giúp học viên sau khi tốt nghiệp trở thành các nhà quản lý hàng đầu, chuyên gia quản trị kinh doanh với kiến thức cập nhật và khả năng ứng dụng khoa học công nghệ để giải quyết vấn đề một cách sáng tạo; làm việc tại các tổ chức như doanh nghiệp kinh doanh, cơ quan nhà nước, tổ chức công và tổ chức phi lợi nhuận khác. Các mục tiêu cụ thể mà học viên sẽ đạt được bao gồm:

PO1: Kiến thức lý thuyết chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn thuộc các chức năng trong quản trị kinh doanh và điều hành doanh nghiệp

PO2: Kiến thức thực tế cập nhập về lĩnh vực quản trị kinh doanh

PO3: Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các vấn đề thách thức, quan trọng mà doanh nghiệp/tổ chức gặp phải trong quá trình quản trị và kinh doanh

PO4: Thái độ và trách nhiệm: Chủ động thích nghi, sáng tạo và đổi mới, biết suy nghĩ đa chiều, tôn trọng sự khác biệt, có trách nhiệm trong công việc và với xã hội, và có ý chí học tập suốt đời.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

   

20

 

1.

Triết học

X

 

4

Philosophy

2.

Ngoại ngữ

X

 

4

Foreign language

3.

Phương pháp nghiên cứu khoa học

X

 

3

Research methods

4.

Quản trị chiến lược nâng cao

X

 

3

Advanced strategy management 

5.

Quản trị điều hành nâng cao

X

 

3

Advanced operations management

6

Quản trị chất lượng nâng cao 

X

 

3

Advanced quality management

 

Học kỳ 2

   

21

 

7.

Quản trị nguồn nhân lực mang tính chiến lược

X

 

3

Strategic human resource management

8.

Chiến lược marketing nâng cao

X

 

3

Advanced marketing strategy

9.

Tài chính nâng cao cho nhà quản trị

X

 

3

Advanced finance for manager

10.

Kế toán quản trị chiến lược

X

 

3

Strategic management accounting

11.

Triển khai chiến lược chuyên sâu

X

 

3

Advanced Strategy Implementation

12.

Quản trị rủi ro doanh nghiệp

X

 

3

Enterprise risk Management 

13.

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

X

 

3

Critical thinking and problem solving

 

Học kỳ 3

   

6

 

14.

Lãnh đạo

 

X

2

Leadership

15.

Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp 

 

X

2

Strategic corporate social responsibility

16.

Mô hình kinh doanh điện tử

 

X

2

E-business models

17.

Phân tích dữ liệu kinh doanh

 

X

2

Business Analytics

18.

Quản trị sáng tạo và đổi mới

 

X

2

Innovation and Creativity Management

19.

Quản trị khởi nghiệp

 

X

2

Entrepreneurial Management

 

Học kỳ 4

   

13

 

20.

Bài tập: Chẩn đoán doanh nghiệp

X

 

3

Assignment: Diagnostics of Business Problems

21.

Chuyên đề: Đề án kinh doanh thực tiễn

X

 

3

Seminar: Practical business projects

22.

Luận văn/Đề án tốt nghiệp

X

 

7

Thesis: Business Project

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN