CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH QUẢN TRỊ KINH DOANH - HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Quản trị (School of Management)

Tên chương trình (Name of Program): Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng nghiên cứu

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Mã ngành (Code): 8340101

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 61 tín chỉ (61 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Quản trị kinh doanh (Master of Business Administration)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Chương trình thạc sĩ Quản trị kinh doanh (hướng nghiên cứu) giúp học viên sau khi tốt nghiệp trở thành các chuyên gia hàng đầu về quản trị kinh doanh với kiến thức cập nhật và khả năng nghiên cứu khoa học; làm việc tại các tổ chức như trường đại học, viện nghiên cứu, doanh nghiệp kinh doanh, tổ chức công và tổ chức phi lợi nhuận khác. Các mục tiêu cụ thể mà học viên sẽ đạt được bao gồm:

PO1: Kiến thức lý thuyết chuyên sâu về lĩnh vực chuyên môn thuộc các chức năng trong quản trị kinh doanh và điều hành doanh nghiệp

PO2: Kiến thức về phương pháp nghiên cứu khoa học áp dụng trong lĩnh vực quản trị kinh doanh

PO3: Kỹ năng nghiên cứu, phân tích, tổng hợp các chủ đề nghiên cứu quan trọng thuộc quản trị kinh doanh;

PO4: Thái độ và trách nhiệm: Chủ động thích nghi, sáng tạo và đổi mới, biết suy nghĩ đa chiều, tôn trọng sự khác biệt, có trách nhiệm trong công việc và với xã hội, và có ý chí học tập suốt đời.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

TT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

   

17

 

1

Triết học

X

 

4

Philosophy

2

Ngoại ngữ

X

 

4

Foreign language

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

X

 

3

Research methods

4

Quản trị chiến lược nâng cao

X

 

3

Advanced strategy management

5

Quản trị điều hành nâng cao

X

 

3

Advanced operations management

 

Học kỳ 2

   

15

 

6

Quản trị chất lượng nâng cao

X

 

3

Advanced quality management

7

Quản trị nguồn nhân lực mang tính chiến lược

X

 

3

Strategic human resource management

8

Chiến lược marketing nâng cao

X

 

3

Advanced marketing strategy

9

Tài chính nâng cao cho nhà quản trị

X

 

3

Advanced finance for manager

10

Kế toán quản trị chiến lược

X

 

3

Strategic management accounting

 

Học kỳ 3

   

15

 

11

Triển khai chiến lược chuyên sâu

 

X

3

Advanced Strategy Implementation

12

Quản trị rủi ro doanh nghiệp

 

X

3

Enterprise risk Management

13

Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề

 

X

3

Critical thinking and problem solving

14

Lãnh đạo

 

X

2

Leadership

15

Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

 

X

2

Strategic corporate social responsibility

16

Mô hình kinh doanh điện tử

 

X

2

E-business models

17

Phân tích dữ liệu kinh doanh

 

X

2

Business Analytics

18

Quản trị sáng tạo và đổi mới

 

X

2

Innovation and Creativity Management

19

Quản trị khởi nghiệp

 

X

2

Entrepreneurial Management

20

Thiết kế nghiên cứu dành cho quản trị và kinh doanh

X

 

3

Research design for business and management

21

Phương pháp định lượng dành cho quản trị và kinh doanh

X

 

3

Quantitative research methods for business and management

22

Chuyên đề nghiên cứu chuyên ngành quản trị và kinh doanh

X

 

3

Contemporary research topics in business and management

 

Học kỳ 4

   

14

 

23

Luận văn tốt nghiệp

X

 

14

Thesis

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN