Kê toán

Chương trình đào tạo thạc sĩ kế toán phù hợp với tất cả ứng viên đã tốt nghiệp cử nhân chuyên ngành kế toán hoặc đã tốt nghiệp cử nhân thuộc các chuyên ngành khác có thể chuyển đổi.

Chương trình thạc sĩ kế toán hướng ứng dụng với mục tiêu đào tạo các chuyên gia có năng lực lãnh đạo, có kiến thức trình độ cao để quản trị doanh nghiệp, thiết kế và kiểm soát các hoạt động kế toán, hoạch định nguồn lực tài chính ở các tổ chức có trình độ quản trị hiện đại, quy mô lớn, đa quốc gia. Chương trình thạc sĩ kế toán hướng nghiên cứu  giúp người học có thể giải quyết các vấn đề trong thực tiễn cũng như có năng lực nghiên cứu, phát triển những tri thức mới trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Chương trình đào tạo được xây dựng trên cơ sở các chương trình đào tạo tiên tiến thế giới giúp người học nhanh chóng tiếp cận các thông lệ quốc tế của nghề nghiệp kế toán, kiểm toán, đồng thời cập nhật những thay nghề nghiệp trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Để tiếp cận thông lệ quốc tế, học viên được trang bị các kiến thức chuyên sâu về chuẩn mực kế toán quốc tế, chuẩn mực kiểm toán quốc tế và các dịch vụ bảo đảm, kỹ thuật điều tra gian lận trong kế toán. Để xây dựng năng lực số cho người học, một số môn học được thay đổi phù hợp quá trình chuyển đổi số của nền kinh tế thế giới như kế toán quản trị chiến lược,  hệ thống thông tin kế toán nâng cao.       

Sau khi hoàn thành khóa học, ngoài kiến thức chuyên ngành, người học được trang bị kỹ năng viết báo cáo, hình ảnh hoá dữ liệu, kỹ năng phân tích, tổng hợp, khai thác dữ liệu lớn, từ đó có thể đóng vai trò là chuyên gia tư vấn, nghiên cứu độc lập về kế toán, kiểm toán hoặc tham gia ở vị trí cấp quản lý tại phòng kiểm toán độc lập, phòng lập kế hoạch, kiểm toán nội bộ và quản trị rủi ro, hoặc tham gia vào ban quản lý cấp cao... trong doanh nghiệp, ngân hàng, các tổ chức công của Nhà nước.

* Mô tả chi tiết chương trình:

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

10

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học trong kế toán

Bắt buộc

2

Research Methods in Accounting

II

Kiến thức chuyên ngành

 

28

 

4

Nghiên cứu ứng dụng trong kế toán

Bắt buộc

3

Applied Research in Accounting

5

Kế toán tài chính cao cấp 1

Bắt buộc

3

Advanced Accounting 1

6

Kế toán tài chính cao cấp 2

Bắt buộc

3

Advanced Accounting 2

7

Kế toán quản trị cao cấp

Bắt buộc

3

Advanced Management Accounting

8

Hệ thống thông tin kế toán cao cấp

Bắt buộc

3

Accounting Information Systems

9

Kế toán công nâng cao

Bắt buộc

2

Advanced Public Sector Accounting

10

Kiểm toán cao cấp

Bắt buộc

3

Advanced Auditing

11

Quản trị chiến lược

Bắt buộc

3

Strategic Management

12

Điều tra gian lận trong kế toán

Bắt buộc

3

Forensic Accounting Investigation

13

Thiết kế nghiên cứu  kế toán

Bắt buộc

2

Accounting Research Design

 

Tự chọn (chọn 4 trong 10 môn: 2 x 4 = 8)

 

8

 

14

Lý thuyết kế toán

Tự chọn

2

Accounting Theory

15

Kế toán quốc tế

Tự chọn

2

International Accounting

16

Quản trị rủi ro tài chính

Tự chọn

2

Financial Risk Management

17

Thẩm định giá trị doanh nghiệp

Tự chọn

2

Enterprise Valuation

18

Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

Tự chọn

2

Corporate Social Responsibility

19

Hợp nhất, sát nhập và cấu trúc doanh nghiệp

Tự chọn

2

Mergers, Acquisitions and Corporate Structures

20

Quản trị chất lượng

Tự chọn

2

Quality Management

21

Thị trường và các định chế tài chính

Tự chọn

2

Financial Markets & Institutions

22

Công cụ phái sinh và quản trị rủi ro

Tự chọn

2

Derivatives & Risk Management

23

Thuế doanh nghiệp

Tự chọn

3

Business Taxation

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN