CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH CHÍNH SÁCH CÔNG (HỆ ĐIỀU HÀNH CAO CẤP) - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Quản lý Nhà nước (School of Government)

Tên chương trình (Name of Program): Chính sách công (Public Policy)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hệ điều hành cao cấp

Ngành/chuyên ngành đào tạo (Major/Minor): Chính sách công (Public Policy)

Mã ngành (Code): 8340402

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 61 tín chỉ (61 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Điều hành cao cấp Chính sách công (Executive Master of Public Policy)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Mục tiêu của Chương trình Thạc sĩ Chính sách Công nhằm giúp:

- Học viên hiểu rõ được vai trò của nhà nước trong việc hoạch định và thực thi các chính sách phát triển kinh tế - xã hội bền vững trong bối cảnh phát triển vượt bậc về công nghệ và hội nhập kinh tế quốc tế ngày càng sâu rộng.

- Học viên có năng lực nhận dạng các vấn đề chính sách, phân tích, hoạch định, triển khai, và đánh giá kết quả thực hiện các chính sách.

- Học viên có năng lực quản lý và lãnh đạo thực thi có hiệu quả các chính sách phát triển bền vững ở địa phương, hoặc ở phạm vi cả nước và toàn cầu.

2CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

 

 

17

 

1

 

x

 

4

Triết học

2

 

x

 

3

Kinh tế vi mô dành cho khu vực công

3

 

x

 

3

Kinh tế vĩ mô dành cho khu vực công

4

 

x

 

2

Nhập môn chính sách công 

5

 

x

 

2

Luật và chính sách công

6

 

x

 

3

Quản trị nhà nước

 

Học kỳ 2

 

 

15

 

7

 

x

 

3

Chính sách phát triển

8

 

x

 

3

Chính sách thương mại và toàn cầu hóa

9

 

x

 

3

Phân tích và đánh giá chương trình

10

 

x

 

3

Quản trị chiến lược các tổ chức công

11

 

x

 

3

Lãnh đạo trong khu vực công

 

Học kỳ 3

Chọn 3 môn tự chọn

13

 

12

 

 

x

3

Các phương pháp định lượng cho chính sách công

13

 

 

x

3

Phân tích chi phí - lợi ích trong chính sách công

14

 

 

x

3

Quản trị tài chính các tổ chức công

15

 

 

x

3

Thẩm định dự án đầu tư công

16

 

 

x

3

Phát triển vùng và địa phương

17

 

 

x

3

Chính sách và kinh doanh nông nghiệp

18

 

 

x

3

Đô thị hoá và chính sách công

19

 

 

x

3

Kinh tế học môi trường và chính sách công

20

 

 

x

3

Kinh tế học sức khỏe và chính sách công

21

 

 

x

3

Chuyển đổi số và phát triển kinh tế

22

 

 

x

3

Quản lý công, công nghệ và đổi mới sáng tạo

23

 

x

 

4

Tiếng Anh

 

Học kỳ 4

 

 

16

 

24

 

x

 

3

Phương pháp nghiên cứu dành cho chính sách công

25

 

x

 

3

Báo cáo ngoại khóa

26

 

x

 

3

Bài tập lớn

27

 

x

 

7

Đề án tốt nghiệp

 

 

Tổng cộng

61

 

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN