Chương trình Thạc sĩ THẨM ĐỊNH GIÁ

  1. Tên chương trình đào tạo:

Thạc sĩ Thẩm định giá (Master of Valuation)

       2. Định hướng đào tạo: định hướng ứng dụng (60 tín chỉ)

       3. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

Giúp người học nâng cao kiến thức chuyên môn và kỹ năng hoạt động nghề nghiệp, có năng lực làm việc độc lập, sáng tạo trong lĩnh vực thẩm định giá.

  1. Nội dung của chương trình:

Đào tạo chuyên sâu các mảng thẩm định giá bất động sản, thẩm định giá doanh nghiệp, thẩm định giá tài sản vô hình.

  1. Đối tượng học phù hợp với chương trình:

Ứng viên c

  1. Vị trí làm việc và cơ hội sau tốt nghiệp:

Người học sau khi tốt nghiệp có thể nắm giữ các vị trí chủ chốt tại các phòng có chức năng Thẩm định giá của các Sở, ban, ngành của các bộ, tỉnh, thành phố cũng như tại các công ty tư nhân trong và ngoài nước trong nhiều lĩnh vực: tài chính – ngân hàng, bất động sản, kế toán - kiểm toán.

7. Liên hệ:

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị