CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH QUẢN TRỊ BỀNH VỮNG DOANH NGHIỆP VÀ MÔI TRƯỜNG - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Viện Tài Chính Bền Vững UEH (The UEH Sustainable Finance Institute)

Tên chương trình (Name of Program): Quản trị bền vững Doanh nghiệp và Môi trường (Corporate Sustainability and Environmental Management)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (hướng ứng dụng) (Master)

Ngành đào tạo (Major): Quản trị kinh doanh (Business Administration)

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 3896/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 08/12/2021

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): thứ nhất

 

  • Mục tiêu chương trình đào tạo và nội dung chủ yếu

Học viên tốt nghiệp chương trình cao học Quản trị Bền vững Doanh nghiệp và Môi trường có thể đạt được tất cả các mục tiêu cụ thể sau:

- Vận dụng thành thạo các kiến thức tiên tiến vào quản trị sự bền vững doanh nghiệp và môi trường trong nhiều bối cảnh thực hành nghề nghiệp chuyên nghiệp.

- Vận dụng các kiến thức chuyên sâu để phân tích đánh giá tác động bền vững tích cực đến xã hội và môi trường của hoạt động sản xuất kinh doanh và/hoặc dự án đầu tư.

- Thiết lập và vận hành hệ thống báo cáo quản trị bền vững doanh nghiệp thành thạo.

- Phát triển được tư duy phản biện, tư duy hệ thống, khả năng đổi mới sáng tạo và thích ứng với sự thay đổi nhanh chóng của thực tiễn.

- Rèn luyện các kỹ năng để thực hiện tốt vai trò trong cả 2 trường hợp làm việc độc lập và làm việc nhóm: trách nhiệm giải trình, năng lực lãnh đạo, khả năng hợp tác và các kỹ năng: trình bày, giao tiếp.

- Có thái độ tích cực và trách nhiệm trong công việc và đời sống, biết suy nghĩ đa chiều, tôn trọng sự khác biệt và đa dạng trong xã hội, có năng lực học tập suốt đời.

  • Đối tượng tham gia

Ngoài những người tốt nghiệp đại học từ các ngành Kinh tế học, Kinh doanh (Quản trị kinh doanh, Kinh doanh quốc tế, Thương mại điện tử, Logistics và Quản trị chuỗi cung ứng…), Tài chính – Ngân hàng – Bảo hiểm, Kế toán – Kiểm toán, Nông nghiệp, Du lịch, Toán và thống kê…, đối tượng tuyển sinh của chương trình cao học này còn bổ sung thêm người học tốt nghiệp đại học từ các ngành:

  • Kỹ thuật môi trường
  • Khoa học môi trường
  • Công nghệ hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường
  • Công nghệ kỹ thuật môi trường

Kỹ thuật hóa học, vật liệu, luyện kim và môi trường

  • Cấu trúc chương trình

Kiến thức chung 11 TC

Bao gồm Triết học; Tiếng Anh và Phương pháp nghiên cứu khoa học theo qui định chung của Bộ GD&ĐT.

Kiến thức cơ sở liên ngành  24 TC

Bao gồm 2 modules về các kiến thức nền tảng cho chương trình liên ngành giữa quản trị – tài chính và môi trường: Nguyên lý tài chính bền vững; Tài chính doanh nghiệp nâng cao; Quản trị bền vững Doanh nghiệp; Báo cáo bền vững doanh nghiệp; Đánh giá tác động môi trường và xã hội…

Kiến thức chuyên ngành tự chọn (Specialization Module) 12TC

Học viên chọn 1 trong 2 nhóm học phần chuyên sâu C.1 và C.2 tùy theo định hướng nghề nghiệp:

C.1. Tài chính bền vững                          12 TC

C.2. Quản trị bền vững                            12 TC

Các chuyên đề, bài tập lớn và và Dự án tốt nghiệp 13 TC

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

 

BÀI VIẾT LIÊN QUAN