CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH MARKETING - HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing (School of International Business and Marketing)

Tên chương trình (Name of Program): Marketing (Marketing)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng nghiên cứu

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Marketing (Marketing)

Mã ngành (Code):

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 61 tín chỉ (61 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Marketing (Master of Marketing)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 942/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Học viên hoàn thành chương trình đào tạo có thể đạt được:

PO1: Nắm vững kiến thức đại cương trình độ cao học

PO2: Hiểu biết và có ý thức cập nhật kiến thức hàn lâm về môi trường và các vấn đề ra quyết định trong lĩnh vực marketing

PO3: Có khả năng xây dựng và thực hiện dự án nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực marketing

PO4: Năng lực lãnh đạo, dẫn dắt, và tư duy sáng tạo: phát triển sự tự chủ, linh hoạt, sáng tạo dẫn dắt sự phát triển của tổ chức, năng lực lãnh đạo linh hoạt trong môi trường nhiều thay đổi.

PO5: Ý thức trách nhiệm xã hội, cộng đồng:  có ý thức trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng và xã hội.

PO6: Năng lực độc lập tự chủ phát triển bản thân: phát triển các phẩm chất sáng tạo, có trách nhiệm và phát huy năng lực học tập suốt đời.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

 

 

17

 

1

 

X

 

4

Triết học

2

 

X

 

4

Ngoại ngữ

3

 

X

 

3

Marketing trong kỷ nguyên số

4

 

X

 

3

Trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn trong phân tích Marketing

5

 

X

 

3

Hành vi tiêu dùng, khách hàng số

 

Học kỳ 2

 

 

12

 

6

 

X

 

3

Phân tích kinh doanh và dự báo

7

 

X

 

3

Chiến lược kinh doanh toàn cầu

8

 

 

X

3

Marketing dịch vụ

9

 

 

3

Marketing xã hội

10

 

 

3

Marketing toàn cầu

11

 

 

X

3

Sáng tạo, đổi mới và thay đổi trong Marketing

12

 

 

3

Đổi mới sản phẩm và dịch vụ

13

 

 

3

Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số

 

Học kỳ 3

 

 

18

 

14

 

 

X

3

Quản trị thương hiệu

15

 

 

3

Truyền thông Marketing tích hợp-IMC

16

 

 

3

Thiết kế trải nghiệm khách hàng

17

 

 

X

3

Mô phỏng ra quyết định trong Marketing

18

 

 

3

Kinh doanh gia đình

19

 

 

3

Quản trị dịch vụ và kinh doanh số

20

Học phần nghiên cứu

X

 

3

Thiết kế nghiên cứu dành cho quản trị và kinh doanh

21

X

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

Chủ đề nghiên cứu

 

 

 

22

X

 

3

Chuỗi chuyên đề nghiên cứu Marketing

23

X

 

3

Phân tích tài liệu nghiên cứu ngành Marketing

 

Học kỳ 4

 

 

14

 

 

Luận văn tốt nghiệp

X

 

14

Đề án tốt nghiệp

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN