CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Tài chính (School of Finance)

Tên chương trình (Name of Program): Tài chính (Finance)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng ứng dụng

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Tài chính - Ngân hàng (Finance - Banking) / Tài chính (Finance)

Mã ngành (Code): 8340201

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ (Master degree)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

PO1: Đào tạo học viên có kiến thức nền tảng và hiểu biết rộng về lĩnh vực Kinh tế - Tài chính, có kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực tài chính như quản trị tài chính doanh nghiệp, đầu tư tài chính, quản trị rủi ro tài chính… Biết vận dụng các kiến thức có liên quan để giải quyết các vấn đề đặt ra thuộc về lĩnh vực tài chính chuyên sâu được lựa chọn.

PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: biết hoạch định, tổ chức, phân tích và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính để ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh mà các tổ chức đang hoạt động.

PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, để thích nghi với môi trường làm việc thay đổi.

PO4: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp và các chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

 

 

17

 

1

 

x

 

4

Triết học

2

 

x

 

4

Tiếng Anh

3

 

x

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

4

 

x

 

3

Lý thuyết tài chính

5

 

x

 

3

Tài chính doanh nghiệp

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ 2

 

 

12

 

6

 

x

 

3

Tài chính quốc tế

7

 

x

 

3

Đầu tư tài chính

8

 

x

 

3

Quản trị rủi ro tài chính

9

 

x

 

3

Kinh tế lượng tài chính

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ 3

 

 

18

Chọn 1 trong 3 nhóm (6 môn x 3 TC)

10

 

 

x

Nhóm I

Phân tích tài chính

11

 

 

x

Định giá doanh nghiệp

12

 

 

x

Sáp nhập, mua lại và thoái vốn

13

 

 

x

Tài chính hành vi

14

 

 

x

Tài chính khởi nghiệp

15

 

 

x

Tài chính định lượng

 

 

 

 

 

 

16

 

 

x

Nhóm II

Sản phẩm phái sinh

17

 

 

x

Phân tích rủi ro và mô hình hóa

18

 

 

x

Quản trị rủi ro tài chính nâng cao

19

 

 

x

Thực hành quản trị rủi ro công ty

20

 

 

x

Điều tiết các định chế tài chính

21

 

 

x

Các vấn đề thực hành quản trị rủi ro

 

 

 

 

 

 

22

 

 

x

Nhóm III

Sản phẩm phái sinh

23

 

 

x

Chứng khoán có thu nhập cố định

24

 

 

x

Phân tích tài chính

25

 

 

x

Định giá, IPO, Mua bán và Sáp nhập

26

 

 

x

Quản lý danh mục đầu tư

27

 

 

x

Tài chính hành vi

 

 

 

 

 

 

 

Học kỳ 4

 

 

13

 

28

 

x

 

6

Báo cáo chuyên đề

29

 

x

 

7

Đề án tốt nghiệp

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN