Kinh tế và Quản trị lĩnh vực sức khỏe

Chương trình Thạc sĩ KINH TẾ VÀ QUẢN TRỊ LĨNH VỰC SỨC KHỎE

 1. Tên chương trình đào tạo: Thạc sĩ Kinh tế và Quản trị Lĩnh vực sức khỏe (Master of Health Economics and Management)
 2. Định hướng đào tạo: Định hướng Ứng dụng (60 tín chỉ)
 3. Mục tiêu của chương trình đào tạo:

Chương trình đào tạo các nhà phân tích ứng dụng và quản trị trong lĩnh vực quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe với những khả năng:

 • Nắm vững những kiến thức chuyên môn về hệ thống y tế, các phương pháp kinh tế học và quản trị học ứng dụng trong phân tích các mối quan hệ trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe.
 • Thành thạo kỹ năng phân tích dữ liệu, phân tích tình huống, phân tích chính sách nhằm tìm ra bằng chứng hỗ trợ ra quyết định trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe.
 • Biết cách vận dụng một cách hợp lý và sáng tạo kiến thức chuyên môn vào tình huống thực tế để đưa ra giái pháp tối ưu.

4.   Nội dung chương trình;

Chương trình cung cấp cho học viên 2 khối kiến thức, kỹ năng chính:

(1) Kiến thức kinh tế học phục vụ phân tích đánh giá hiệu suất, giá trị, hành vi của người cung cấp và người sử dụng dịch vụ y tế.

(2) Kiến thức quản trị trong quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe giúp người học hiểu rõ và có thể ứng dụng các công cụ quản trị tổng hợp, quản trị chất lượng, quản trị nhân lực y tế, hay quản trị tài chính cơ sở y tế.

5.   Đối tượng học phù hợp với chương trình

 • Những người đang làm việc trong thị trường chăm sóc sức khỏe như các bệnh viện, cơ sở y tế muốn trang bị những kiến thức về quản lý và điều hành tổ chức y tế đặc thù.
 • Những người công tác trong lĩnh vực quản lý y tế các cấp.
 • Những người làm việc cho các tổ chức phi chính phủ về y tế và chăm sóc sức khỏe.
 • Những cá nhân muốn làm công việc tư vấn trong các lĩnh vực liên quan đến quản lý y tế và thị trường chăm sóc sức khỏe.

6.   Vị trí làm việc và cơ hội sau tốt nghiệp

 • Thị trường y tế và chăm sóc sức khỏe: bệnh viện, phòng khám, doanh nghiệp có sản phẩm liên quan đến sức khỏe
 • Cơ quan quản lý y tế các cấp
 • Tổ chức phi chính phủ về y tế và chăm sóc sức khỏe

7. Liên hệ:

 • Giám đốc chương trình: Thầy Phạm Khánh Nam (khanhnam@ueh.edu.vn)
 • Trang nhà: http://mhem.ueh.edu.vn/
 • Điện thoại: 84 28 38448222

* Mô tả chi tiết chương trình đào tạo:

STT

Tên học phần

Tính chất

Tín chỉ

Tên tiếng Anh

I

Kiến thức chung

 

11

 

1

Triết học

Bắt buộc

4

Philosophy

2

Tiếng Anh

Bắt buộc

4

English

3

Phương pháp nghiên cứu

Bắt buộc

3

Research Methods

II

Kiến thức cơ sở và chuyên ngành

 

12

 

4

Kinh tế vi mô dành cho y tế

Bắt buộc

3

Microeconomics for Health sector

5

Nhập môn dịch tễ học

Bắt buộc

3

Introduction to Epidemiology

6

Phương pháp thống kê cho y tế

Bắt buộc

3

Statistical techniques for health analysis

7

Quản trị chất lượng cơ sở y tế

Bắt buộc

3

Healthcare quality management

 

Tự chọn (chọn 8 trong 11 môn: 7x3 +1x2= 23)

 

23

 

8

Hệ thống chăm sóc sức khỏe Việt Nam và luật

Tự chọn

3

Viet Nam Healthcare system and Law

9

Kinh tế sức khỏe

Tự chọn

3

Health Economics

10

Quản trị nhân lực cơ sở y tế

Tự chọn

3

Human resource management for healthcare sector

11

Thẩm định đầu tư dự án y tế

Tự chọn

3

Health project appraisal

12

Đánh giá dự án y tế công cộng

Tự chọn

3

Evaluation in Public Health

13

Phân tích kinh tế chính sách y tế

Tự chọn

3

Economic analysis of health care policy

14

Kinh tế dược

Tự chọn

3

Pharmaceutical economics

15

Quản trị Marketing trong lĩnh vực sức khỏe

Tự chọn

3

Marketing Management for Healthcare Organizations

16

Tổ chức và quản lý y tế

Tự chọn

2

Health Administration and Management

17

Kinh tế lượng dành cho lĩnh vực sức khỏe

Tự chọn

3

Health Econometrics

18

Quản trị tài chính cơ sở y tế

Tự chọn

3

Financial management for Healthcare sector

III

Luận văn

 

14

Thesis

 

Tổng cộng

 

60

 

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ điều hành cao cấp Quản lý công (EMPM - Executive Master of Public Management): Xem

Xem thêm thông tin Chương trình đào tạo thạc sĩ Điều hành cao cấp (EMBA - Executive Master of Business Administration): Xem

Chương trình đào tạo thạc sĩ: Kinh tế và quản trị lĩnh vực sức khỏe, Kinh tế phát triển, Quản lý kinh tếTài chính, Ngân hàng, Tài chính côngQuản trị kinh doanhKế toán, Kinh doanh thương mại, Kinh doanh quốc tếLuật Hiến pháp và Luật hành chính, Luật Kinh tế, Quản lý côngCông nghệ thiết kế thông tin và truyền thông, Thống kê kinh tế, Kinh tế chính trị

BÀI VIẾT LIÊN QUAN