CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH LUẬT KINH TẾ- HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Luật (School of Law)

Tên chương trình (Name of Program): Luật Kinh tế (Economic Law)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng ứng dụng

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Luật Kinh tế (Economic Law)

Mã ngành (Code): 8380107

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Luật kinh tế (Master of Economic Law)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

1.1. Về kiến thức:

  • Thạc sĩ Luật Kinh tế có kiến thức nền tảng triết học pháp luật, văn hóa pháp lý, kinh tế học pháp luật đủ để lý giải những vấn đề khoa học pháp lý và khoa học luật kinh tế.
  • Thạc sĩ Luật kinh tế là những người kiến thức chuyên môn mạch lạc, sâu, rộng về các lĩnh vực pháp luật nội dung và luật tố tụng, đặc biệt là luật công ty, luật hợp đồng, luật cạnh tranh, luật phá sản, luật sở hữu trí tuệ và luật tài sản.
  • Thạc sĩ Luật kinh tế cũng là người có kiến thức tiếng Anh đủ tốt để đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của của công việc và đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Về kỹ năng nghiên cứu:

Thạc sĩ Luật kinh tế thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin đa dạng về pháp luật, có kỹ năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để nghiên cứu chuyên sâu và độc lập các vấn đề pháp luật

Thạc sĩ Luật kinh tế có năng lực liên tục cập nhật thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình hành nghề luật.

1.3. Về năng lực tư duy phê phán:

Thạc sĩ Luật Kinh tế có năng lực phân tích khả năng lập luận giúp tranh biện hiệu quả trong một xã hội không ngừng biến đổi theo xu hướng toàn cầu hóa; là người sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt trong văn hóa, tư duy, thể chế để đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên năng lực phản biện hiệu quả.

1.4. Về kỹ năng truyền thông:

Thạc sĩ Luật Kinh tế thành thạo các kỹ năng giao tiếp, trình bày logic, cá khả năng diễn đạt bằng lời nói và viết hiệu quả các dạng thức viết khác nhau: viết học thuật, viết thư tư vấn, viết tranh biện... cần thiết cho hành nghề pháp luật kinh doanh.

1.5. Về thái độ của người hành nghề pháp luật:

Thạc sĩ Luật Kinh tế là người tuyệt đối tuân thủ đạo đức học thuật, đề cao nguyên tắc liêm chính, trung thực và có thái độ phục vụ vì sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức hành nghề, thúc đẩy sự phát triển của chế độ pháp quyền ở Việt Nam, có trách nhiệm hành nghề đúng đạo lý, phụng sự công lý, công bằng xã hội.

1.6. Các kỹ năng mềm và năng lực quản lý bản thân:

Thạc sĩ Luật kinh tế có các năng lực quản lý bản thân, có kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả, có thái độ chia sẻ những giá trị chung của cộng đồng với những đối tác và những người cùng hành nghề pháp luật.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

 

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

   

19

 

1

 

Bắt buộc

 

04

Triết học

2

 

Bắt buộc

 

04

Tiếng Anh

3

 

Bắt buộc

 

03

Phương pháp nghiên cứu luật học

4

 

Bắt buộc

 

04

Luật và Phát triển

5

 

Bắt buộc

 

04

Luật công ty và quản trị công ty

 

Học kỳ 2

   

18

 

6

 

Bắt buộc

 

04

Luật hợp đồng

7

 

Bắt buộc

 

04

Luật kinh doanh quốc tế (nâng cao)

8

 

Bắt buộc

 

03

Luật Cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu

9

 

Bắt buộc

 

04

Luật Lao động và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

10

 

Bắt buộc

 

03

Luật sở hữu trí tuệ (nâng cao)

 

Học kỳ 3

   

16

 

11

 

Chọn 1 trong 3 nhóm

Nhóm 1: Định hướng luật kinh doanh

04

Luật đầu tư và kinh doanh bất động sản

12

 

03

Luật và tài chính

13

 

03

Trọng tài và các phương thức giải quyết tranh chấp kinh doanh

14

 

Nhóm 2: Định hướng luật kinh doanh quốc tế

04

Hợp đồng quốc tế và giải quyết tranh chấp thương mại quốc tế

15

 

03

Pháp luật về đầu tư quốc tế

16

 

03

Pháp luật về vận tải và logistics quốc tế

17

 

Nhóm 3: Định hướng luật và quản lý nhà nước về kinh tế

03

Công chức và công vụ trong quản lý Nhà nước về kinh tế

18

 

03

Luật đất đai và môi trường

19

 

04

Tài phán hành chính

20

 

Bắt buộc

 

03

Chuyên đề pháp luật về kinh doanh số

21

 

Bắt buộc

 

03

Chuyên đề thủ tục hành chính trong kinh doanh

 

Học kỳ 4

   

07

 

22

 

Bắt buộc

 

07

Chuyên đề tốt nghiệp


 

 

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN