CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH NGÀNH LUẬT KINH TẾ - HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Luật (School of Law)

Tên chương trình (Name of Program): Luật Kinh tế (Economic law)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng nghiên cứu

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Luật kinh tế (Economic law)

Mã ngành (Code): 8380107

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Luật kinh tế (Master of Economic Law)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

1.1. Về kiến thức:

- Thạc sĩ Luật Kinh tế có kiến thức nền tảng triết học pháp luật, văn hóa pháp lý, kinh tế học pháp luật đủ để lý giải những vấn đề khoa học pháp lý và khoa học luật kinh tế.

- Thạc sĩ Luật kinh tế là những người kiến thức chuyên môn mạch lạc, sâu, rộng về các lĩnh vực pháp luật nội dung và luật tố tụng, đặc biệt là luật công ty, luật hợp đồng, luật cạnh tranh, luật phá sản, luật sở hữu trí tuệ và luật tài sản.

- Thạc sĩ Luật kinh tế cũng là người có kiến thức tiếng Anh đủ tốt để đọc hiểu tài liệu bằng tiếng Anh, đáp ứng yêu cầu của công việc và đạt chuẩn theo yêu cầu của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

1.2. Về kỹ năng nghiên cứu:

- Thạc sĩ Luật kinh tế thành thạo các kỹ thuật tìm kiếm và sử dụng các nguồn thông tin đa dạng về pháp luật, có kỹ năng sử dụng các phương pháp nghiên cứu phù hợp để nghiên cứu chuyên sâu và độc lập các vấn đề pháp luật.

- Thạc sĩ Luật kinh tế có năng lực liên tục cập nhật thông tin và kỹ năng cần thiết trong quá trình hành nghề luật.

1.3. Về năng lực tư duy phê phán:

Thạc sĩ Luật Kinh tế có năng lực phân tích khả năng lập luận giúp tranh biện hiệu quả trong một xã hội không ngừng biến đổi theo xu hướng toàn cầu hóa; là người sẵn sàng chấp nhận sự khác biệt trong văn hóa, tư duy, thể chế để đưa ra các quyết định phù hợp dựa trên năng lực phản biện hiệu quả.

1.4. Về kỹ năng truyền thông:

Thạc sĩ Luật Kinh tế thành thạo các kỹ năng giao tiếp, trình bày logic, cá khả năng diễn đạt bằng lời nói và viết hiệu quả các dạng thức viết khác nhau: viết học thuật, viết thư tư vấn, viết tranh biện... thiết cho hành nghề pháp luật kinh doanh.

1.5. Về thái độ của người hành nghề pháp luật:

Thạc sĩ Luật Kinh tế là người tuyệt đối tuân thủ đạo đức học thuật, đề cao nguyên tắc liêm chính, trung thực và có thái độ phục vụ vì sự phát triển của doanh nghiệp và tổ chức hành nghề, thúc đẩy sự phát triển của chế độ pháp quyền ở Việt Nam, có trách nhiệm hành nghề đúng đạo lý, phụng sự công lý, công bằng xã hội.

1.6. Các kỹ năng mềm và năng lực quản lý bản thân:

Thạc sĩ Luật kinh tế có các năng lực quản lý bản thân, có kỹ năng hợp tác, làm việc nhóm hiệu quả, có thái độ chia sẻ những giá trị chung của cộng đồng với những đối tác và những người cùng hành nghề pháp luật.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất: Bắt buộc / Tự chọn

(Compulsory / Elective)

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

 

Học kỳ 1

 

19

 

1

 

Bắt buộc

 

4

Triết học

2

 

Bắt buộc

 

3

Phương pháp nghiên cứu luật học

3

 

Bắt buộc

 

4

Luật và Phát triển

4

 

Bắt buộc

 

4

Luật công ty và quản trị công ty

5

 

Bắt buộc

 

4

Tiếng Anh

 

Học kỳ 2

 

18

 

6

 

Bắt buộc

 

4

Luật hợp đồng

7

 

Bắt buộc

 

4

Luật kinh doanh quốc tế (Nâng cao)

8

 

Bắt buộc

 

3

Luật sở hữu trí tuệ (Nâng cao)

9

 

Bắt buộc

 

3

Luật cạnh tranh trong bối cảnh toàn cầu

10

 

Bắt buộc

 

4

Luật lao động và Trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

 

Học kỳ 3

 

9

 

11

 

Tự chọn

Chọn 3 trong 6

3

Chuyên đề Luật Đầu tư và kinh doanh bất động sản

12

 

Tự chọn

3

Chuyên đề pháp luật kinh doanh số

13

 

Tự chọn

3

Chuyên đề pháp luật trong hoạt động tài chính

14

 

Tự chọn

3

Chuyên đề Giải quyết tranh chấp kinh doanh

15

 

Tự chọn

3

Chuyên đề Luật kinh doanh so sánh

16

 

Tự chọn

3

Chuyên đề luật đất đai và môi trường

 

Học kỳ 4

 

14

 

17

 

Bắt buộc

 

14

Luận văn

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN