CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH CHUYÊN NGÀNH QUẢN TRỊ NHÂN LỰC - HƯỚNG ỨNG DỤNG

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Quản trị (School of Management)

Tên chương trình (Name of Program): Quản trị nhân lực (Human Resource Management)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) -  Hướng ứng dụng

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Quản trị kinh doanh (Business Administration) / Quản trị nhân lực (Human Resource Management)

Mã ngành (Code): 8340404

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 02 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 60 tín chỉ (60 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ (Master)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Trên cơ sở đáp ứng mong muốn của các bên liên quan, chương trình thạc sĩ Quản trị Nhân lực trang bị cho học viên các kiến thức về quản trị nguồn nhân lực nâng cao; phát triển các kỹ năng quản trị cá nhân, kỹ năng tương tác; vun đắp tinh thần trách nhiệm với xã hội. Sau khi tốt nghiệp, học viên có thể đạt được những thành tựu sau:

PO1: Trở thành các chuyên gia hàng đầu về quản trị nguồn nhân lực tại các tổ chức như doanh nghiệp kinh doanh, tổ chức công và tổ chức phi lợi nhuận khác trong bối cảnh mới và hội nhập kinh tế toàn cầu.

PO2: Học lên bậc cao hơn hay trở thành một nhà nghiên cứu về quản trị nhân lực.

PO3: Luôn thể hiện thái độ có trách nhiệm với người sử dụng lao động và người lao động khi đề xuất các chính sách nhân sự.

PO4: Có thể đảm nhận các vị trí quản lý về: Nhân sự tổng hợp, Trả công lao động, Đối tác chiến lược, Quan hệ lao động, Quản trị nhân tài... Đối với các vị trí quản trị cấp cao, người học có thể đảm nhận sau một thời gian hoạt động thực tiễn như: Giám đốc nhân sự, chủ tịch hội đồng quản trị, hội đồng thành viên; giám đốc các đơn vị kinh doanh và tổ chức phi lợi nhuận.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

11

 

1

 

X

 

4

Triết học

2

 

X

 

4

Ngoại ngữ

3

 

X

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

 

Học kỳ 2

15

 

4

 

X

 

3

Quản trị chiến lược nâng cao

5

 

X

 

3

Quản trị điều hành nâng cao

6

 

X

 

3

Quản trị nguồn nhân lực mang tính chiến lược

7

 

X

 

3

Quản trị chất lượng nâng cao

8

 

X

 

3

Tài chính cho nhà quản trị

 

Học kỳ 3

18

 

9

 

X

 

3

Quản trị nguồn nhân lực công ty đa quốc gia

10

 

X

 

3

Quản trị nhân tài

11

 

X

 

3

Quản trị đánh giá thực hiện công việc

12

 

X

 

3

Quản trị đãi ngộ

 

 

 

Các học phần tự chọn

Nhóm 1 (Chọn 3 trong 6 học phần)

13

 

 

X

2

Hành vi tổ chức

14

 

 

X

2

Quản trị sự thay đổi và phát triển tổ chức

15

 

 

X

2

Phân tích dữ liệu nguồn nhân lực

16

 

 

X

2

Văn hóa tổ chức

17

 

 

X

2

Chiến lược trách nhiệm xã hội của doanh nghiệp

18

 

 

X

2

Quản trị dự án

 

Học kỳ 4

16

 

 

 

 

Các học phần tự chọn

Nhóm 2 (Chọn 1 trong 2 học phần)

19

 

 

X

3

Quản trị mối quan hệ lao động

20

 

 

X

3

Lãnh đạo

 

 

 

 

13

Thực tập và tốt nghiệp

21

 

X

 

3

Bài tập: Chẩn đoán doanh nghiệp

22

 

X

 

3

Chuyên đề: Đề án thực tiễn

23

 

X

 

7

Luận văn/Đề án tốt nghiệp

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN