CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH CHUYÊN NGÀNH KINH DOANH QUỐC TẾ - HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Kinh doanh quốc tế - Marketing (School of International Business and Marketing)

Tên chương trình (Name of Program): Kinh doanh quốc tế (International Business)

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng nghiên cứu

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Kinh doanh thương mại (Commercial Business)

Mã ngành (Code): 8340121

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 61 tín chỉ

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ Kinh doanh quốc tế (Master of International Business)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

Học viên hoàn thành chương trình đào tạo có thể đạt được:

PO1: Nắm vững kiến thức đại cương trình độ cao học

PO2: Hiểu biết và có ý thức cập nhật kiến thức hàn lâm về môi trường và các vấn đề ra quyết định trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế

PO3: Có khả năng xây dựng và thực hiện dự án nghiên cứu chuyên sâu trong lĩnh vực kinh doanh quốc tế

PO5: Nâng cao ý thức trách nhiệm xã hội, cộng đồng:  có ý thức trách nhiệm, đóng góp cho cộng đồng và xã hội

PO6: Phát triển năng lực độc lập tự chủ phát triển bản thân: phát triển các phẩm chất sáng tạo, có trách nhiệm và phát huy đạo đức nghiên cứu và năng lực học tập suốt đời

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất: Bắt buộc / Tự chọn

(Compulsory / Elective)

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

 

Học kỳ 1

 

14

 

1

 

Bắt buộc

 

4

Triết học

2

 

Bắt buộc

 

4

Ngoại ngữ

3

 

Bắt buộc

 

3

Kinh doanh toàn cầu trong kỷ nguyên số

4

 

Bắt buộc

 

3

Chiến lược tài chính và đầu tư quốc tế

 

Học kỳ 2

 

12

 

5

 

Bắt buộc

 

3

Phân tích kinh doanh và dự báo

6

 

Bắt buộc

 

3

Quản lý vận hành và chuỗi cung ứng toàn cầu

7

 

Bắt buộc

 

3

Chiến lược kinh doanh toàn cầu

8

 

Tự chọn

Chọn 1 trong 3

3

Quản tri nhân sự và lãnh đạo toàn cầu

9

 

Tự chọn

3

Hành vi tiêu dùng, khách hàng số

10

 

Tự chọn

3

Quản trị dịch vụ và kinh doanh số

 

Học kỳ 3

 

9

 

11

 

Tự chọn

Chọn 3 trong 9

 

3

Marketing toàn cầu

12

 

Tự chọn

3

Đạo đức trong kinh doanh và phát triển bển vững

13

 

Tự chọn

3

Marketing dịch vụ

14

 

Tự chọn

3

Kinh doanh xuất nhập khẩu

15

 

Tự chọn

3

Quản trị chuỗi cung ứng trong thương mại điện tử

16

 

Tự chọn

3

Quản trị bán hàng và kinh doanh số

17

 

Tự chọn

3

Quản trị trong môi trường đa văn hóa

18

 

Tự chọn

3

Kinh doanh gia đình

19

 

Tự chọn

3

Quản trị thương hiệu

 

Học kỳ 4

 

12

 

20

 

Bắt buộc

 

3

Chuyên đề 1: Thiết kế nghiên cứu dành cho quản trị và kinh doanh

21

 

Bắt buộc

 

3

Chuyên đề 2: Phương pháp nghiên cứu khoa học

22

 

Bắt buộc

 

3

Chuyên đề 3: Mô hình hóa trong kinh doanh

23

 

Bắt buộc

 

3

Chuyên đề 4: Các lý thuyết nền tảng trong KDQT

24

 

Bắt buộc

 

14

Luận văn

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN