CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO THẠC SĨ TIÊN TIẾN QUỐC TẾ UEH CHUYÊN NGÀNH TÀI CHÍNH - HƯỚNG NGHIÊN CỨU

Khoa/Viện phụ trách (Awarding body): Khoa Tài chính (School of Finance)

Tên chương trình (Name of Program): Tài chính (Master of Finance)                                                 

Trình độ đào tạo (Educational level): Thạc sĩ (Master degree) - Hướng nghiên cứu

Ngành / chuyên ngành đào tạo (Major / Minor): Tài chính - Ngân hàng (Finance - Banking) / Tài chính (Finance)

Mã ngành (Code): 8340201

Loại hình đào tạo (Training form): Chính quy (Full time)

Tổng thời gian đào tạo (Academic duration): 2 năm (2 years)

Số tín chỉ (Credits): 61 tín chỉ (61 credits)

Văn bằng (Degree awarded): Thạc sĩ (Master degree)

Quyết định ban hành (Issue decision): số 889/QĐ-ĐHKT-ĐBCLPTCT ngày 01.04.2022

Thời điểm áp dụng (Effective date): từ năm 2022

Lần ban hành (Version): năm 2022

1. MỤC TIÊU (Program Objectives)

PO1: Đào tạo học viên có kiến thức nền tảng và hiểu biết rộng về lĩnh vực Kinh tế - Tài chính, có kiến thức chuyên sâu trong từng lĩnh vực tài chính; biết vận dụng các kiến thức có liên quan để thực hiện các nghiên cứu và giải quyết các vấn đề đặt ra của tổ chức và nền kinh tế trong lĩnh vực kinh tế tài chính.

PO2: Có kỹ năng thực hành nghề nghiệp: biết tổ chức, nghiên cứu, phân tích và ra quyết định trong lĩnh vực tài chính để ứng phó với những thay đổi của môi trường kinh doanh mà các tổ chức đang hoạt động.

PO3: Có năng lực học tập, nghiên cứu, phát triển bản thân, để thích nghi với môi trường làm việc thay đổi;

PO4: Có phẩm chất chính trị, tuân thủ luật pháp và các quy tắc nghề nghiệp.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO (Curriculum)

STT

(Order)

Học kỳ

(Term)

Tính chất

Số tín chỉ

(Credits)

Tên học phần

(Course name)

Bắt buộc

(Compulsory)

Tự chọn

(Elective)

 

Học kỳ 1

 

 

17

 

1

 

x

 

4

Triết học

2

 

x

 

4

Tiếng Anh

3

 

x

 

3

Phương pháp nghiên cứu khoa học

4

 

x

 

3

Lý thuyết tài chính

5

 

x

 

3

Tài chính doanh nghiệp

 

Học kỳ 2

 

 

15

 

6

 

x

 

3

Tài chính quốc tế

7

 

x

 

3

Quản trị rủi ro tài chính

8

 

x

 

3

Đầu tư tài chính

9

 

x

 

3

Tài chính hành vi

10

 

x

 

3

Khoa học dữ liệu tài chính

 

Học kỳ 3

 

 

15

 

11

 

 

x

Chọn 3 trong 5

Quản lý danh mục đầu tư

12

 

 

x

Quản trị rủi ro tài chính nâng cao

13

 

 

x

Điều tiết các định chế tài chính

14

 

 

x

Tài chính định lượng

15

 

 

x

Điều hành công ty cổ phần đại chúng

16

 

x

 

3

Kinh tế lượng tài chính

17

 

x

 

3

Các chủ đề nghiên cứu trong tài chính

 

Học kỳ 4

x

 

14

Luận văn

* Chú ý: Học viên xem cột Học phần tiên quyết/Học phần học trước tại mục Chương trình đào tạo trong tài khoản học viên của mình trên trang https://loginst.ueh.edu.vn/?returnURL=https://student.ueh.edu.vn/Login/DataBackUEH?returnUrl=%2FHome.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN