The DSocSci (Doctorate in Social Science) is designed to meet the needs of established professionals who require a sophisticated academic understanding of the issues affecting their field Candidates complete eight taught modules. Modules one to four cover key aspects of research skills and methodological training. For modules five to seven, candidates select three specialist options to demonstrate their knowledge in a specific field. Module eight is a detailed thesis proposal. [xem chi tiết]

Chương trình đào tạo Tiến sĩ Luật kinh tế được thiết kế nhằm cung cấp các kiến thức, kỹ năng và thái độ ở mức độ chuyên sâu và nâng cao cho người nghiên cứu pháp luật, ứng dụng các phương pháp phân tích kinh tế để đánh giá chuyên sâu về các vấn đề pháp luật kinh tế. Tiến sĩ Luật kinh tế (UEH-SJD) là một chuyên gia luật có trình độ Anh văn đủ lưu loát, đủ thông thạo các phương pháp phân tích kinh tế, độc lập đánh giá các vấn đề pháp luật kinh tế, có khả năng chủ động thúc đẩy các hoạt động nghiên cứu pháp luật kinh tế tiến tới một nhà nước pháp quyền, công bằng và đảm bảo công lý cho mọi người. [xem chi tiết]