Nhằm hỗ trợ người học trong giai đoạn dịch Covid - 19, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 26 và Khóa 27 (hướng ứng dụng và hướng nghiên cứu) được kéo dài thời gian gia hạn, cụ thể:

  • Khóa 26: gia hạn thời gian đào tạo đến hết ngày 19/5/2020;
  • Khóa 27: gia hạn thời gian đào tạo đến hết ngày 05/8/2020.

Sau thời gian trên, nếu học viên chưa hoàn thành luận văn và chương trình đào tạo phải đóng học phí gia hạn theo quy định.

Trân trọng./-