Nhằm mục đích đơn giản hóa các thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ và hạn chế việc đi lại của học viên, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học các khóa còn trong thời gian đào tạo về việc điều chỉnh quy trình, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ đăng tại website Viện Đào tạo Sau đại học (https://sdh.ueh.edu.vn/dao-tao-thac-si-24268/quy-trinh-thu-tuc-bao-ve-luan-van-thac-si.html), cụ thể như sau:

 Mục STT 1: Bỏ thủ tục: “Chuyên viên quản lý khóa học sẽ lập giấy đề nghị thành lập hội đồng đánh giá luận văn cho học viên. Học viên nộp 1 quyển luận văn và giấy đề nghị thành lập hội đồng chấm luận văn cho thư ký khoa đào tạo. Thư ký khoa đào tạo sẽ cấp biên nhận cho học viên.”;

Mục STT 2: Điều chỉnh thủ tục: “Học viên phải nộp lại cho Viện Đào tạo Sau đại học: 5 quyển luận văn đóng bìa mềm màu xanh da trời kèm bìa kính, đóng gáy lò xo (in 2 mặt trên giấy A4), Lý lịch khoa học theo mẫu BVLV-LL02”;

Mục STT 3: Bỏ thủ tục: “Đề xuất thành viên Hội đồng bảo vệ luận văn: Trưởng khoa đào tạo gửi danh sách dự kiến Hội đồng về cho Viện Đào tạo Sau đại học.”.

Mục STT 4: Điều chỉnh thủ tục: “Lập Quyết định Hội đồng đánh giá luận văn: Chuyên viên Viện Đào tạo Sau đại học chuyển danh sách học viên đã nộp 5 quyển luận văn đến Trưởng khoa đào tạo theo ngành/chuyên ngành để đề xuất thành viên Hội đồng đánh giá luận văn. Căn cứ đề xuất của Trưởng khoa đào tạo, Viện Đào tạo Sau đại học điều chỉnh nếu cần thiết và đề xuất với Hiệu trưởng ban hành quyết định thành lập Hội đồng đánh giá văn thạc sĩ cho học viên.

Các bước còn lại trong quy trình, thủ tục bảo vệ luận văn thạc sĩ vẫn giữ nguyên.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN