Danh sách thi kết thúc học phần

Lưu ý: Học viên vui lòng kiểm tra kỹ danh sách thi và phòng thi, chỉ những học viên có tên trong danh sách mới được dự thi. Nếu không có tên trong danh sách, học viên vui lòng liên hệ gấp với Viện Đào tạo Sau đại học để được hỗ trợ

Danh sách thi của học viên cao học tháng 7/2024 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 6/2024 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 5/2024 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 4/2024 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 3/2024 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 2/2024 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 1/2024 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 12/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 11/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 10/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 9/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 8/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 7/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 6/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 5/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 4/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 3/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 02/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 01/2023 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 12/2022 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 11/2022 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 10/2022 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 9/2022 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 8/2022 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 7/2022 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 6/2022 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 4/2022 các lớp học tại TP. Hồ Chí Mình


Danh sách thi của học viên cao học tháng 3/2022 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 2/2022 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 1/2022 các lớp học tại TP.HCM


Danh sách thi của học viên cao học tháng 12/2021 các lớp học tại TP.HCM (đã điều chỉnh)


Danh sách thi của học viên cao học tháng 11/2021


Danh sách thi của học viên cao học tháng 10/2021


Danh sách thi của học viên cao học tháng 9/2021


Danh sách thi của học viên cao học tháng 8/2021


Danh sách thi của học viên cao học tháng 6/2021


Danh sách thi của học viên cao học tháng 5/2021


Danh sách thi của học viên cao học tháng 4/2021 (bổ sung)


Danh sách thi của học viên cao học tháng 4/2021 (điều chỉnh)


Danh sách thi của học viên cao học tháng 4/2021


Danh sách thi của học viên cao học tháng 3/2021 (bổ sung lần 2)


Danh sách thi của học viên cao học tháng 3/2021 (bổ sung)


Danh sách thi của học viên cao học tháng 3/2021


Danh sách thi của học viên cao học tháng 1/2021


Danh sách thi của học viên cao học tháng 12/2020


Danh sách thi của học viên cao học tháng 11/2020


Danh sách thi của học viên cao học tháng 10/2020


Danh sách thi của học viên cao học tháng 9/2020


Danh sách thi của học viên cao học tháng 8/2020


Danh sách thi của học viên cao học tháng 7/2020


Danh sách thi của học viên cao học tháng 6/2020


Danh sách thi của học viên cao học ngày 30&31/5/2020


Danh sách thi của học viên cao học ngày 23&24/5/2020


Danh sách thi của học viên cao học ngày 15-16-17/5/2020


Danh sách thi của học viên cao học ngày 10/5/2020


Danh sách thi của học viên cao học ngày 02&03/5/2020


Danh sách thi của học viên cao học ngày 11&12/01/2020


Danh sách thi của học viên cao học ngày 04 và 05/01/2020


Danh sách thi của học viên cao học ngày 07/12/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 30/11 và 01/12/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 16/11/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 10/11/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 03/11/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 26/10/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 20/10/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 12&13/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 28/9/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 22/9/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 14&15/9/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 25/8/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 10&11/8/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 03&04/8/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 20&21/7/2019


Danh sách thi bổ sung của học viên cao học ngày 15/6/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 15/6/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 26/5/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 18/5/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 05/5/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 28/4/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 20/4/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 07/4/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 16/3/2019


Danh sách thi của học viên cao học ngày 10/3/2019