Chú ý: Quy chế này được áp dụng cho các khóa tuyển từ năm 2014 đến hết năm 2021. Các khóa tuyển sinh trình độ thạc sĩ từ năm 2022 đến nay áp dụng theo Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08/12/2021 của Hiệu trưởng trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh.