Ghi chú: Quy chế tuyển sinh và đào tạo trình độ thạc sĩ ban hành kèm theo Quyết định số 3794/QĐ-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 08/12/2021 của UEH (theo Thông tư 23/2021/TT-BGD ĐT ngày 30/8/2021 của Bộ Giáo dục và Đào tạo). Áp dụng cho các khóa tuyển sinh trình độ thạc sĩ từ năm 2022.

Trường hợp không xem được trực tiếp trên website vui lòng tải về file tại đây: link