Theo thông lệ quốc tế luận văn và luận án đều phải có phần tóm tắt. Viện Đào tạo Sau đại học thông báo từ ngày 15 tháng 11 năm 2018, tất cả luận văn thạc sĩ khi nộp cho Viện Đào tạo Sau đại học và luận án tiến sĩ trước khi bảo vệ cấp trường phải bổ sung các phần sau bằng tiếng Việt và tiếng Anh.

1. Phần tiếng Việt2:

Nội dung này có 3 phần:

  • Tiêu đề
  • Tóm tắt
  • Từ khóa

a) Quy định cho phần Tóm tắt như sau:

– Phần tóm tắt được viết trong khoảng 150-250 từ, có thể viết thành 1 đoạn hoặc 5 đoạn cho 5 phần khác nhau.

–  Nội dung phần Tóm tắt tối thiểu bao gồm:

+ Lý do lựa chọn đề tài nghiên cứu: Tại sao nghiên cứu đề tài này? Động cơ nghiên cứu của đề tài là gì?

+ Mục tiêu nghiên cứu: Đề tài nghiên cứu cái gì? Chủ đề gì? Đề tài giải quyết vấn đề nào? Khoảng trống nghiên cứu là gì?

+ Phương pháp nghiên cứu: Làm thế nào để giải quyết vấn đề? Con đường nghiên cứu là gì? Cách thức tiếp cận vấn đề là gì? Đề tài sử dụng phương pháp cụ thể là gì?

+ Kết quả nghiên cứu: Đề tài đã tìm thấy được điều gì? Kết quả giải quyết vấn đề nghiên cứu là gì?

+ Kết luận và hàm ý: Kết quả nghiên cứu này có ý nghĩa gì và đối với ai? Ai được hưởng lợi từ kết quả nghiên cứu? Hàm ý đối với nghiên cứu tương lai?

b) Từ khóa: tối thiểu 3 từ, tối đa 6 từ.

2. English:

a) Title.

b) Abstract:

The abstract is a summary of the research from 150 to 250 words in 1 paragraph or in 5 paragraphs for 5 sections. The format of an abstract will depend on the research discipline. However, all abstracts generally cover the following five sections:

+ Reason for writing: What is the motivation behind the research? What is the importance of the research? Why would a reader be interested in the research?

+ Problem: What problem does this work attempt to solve? What is the research gap? What does the author hope to accomplish in the research?

+ Methods: How did the author go for solving the problem? What are the ways in which the author conducted the research? What are the specific approaches or models used? What are the types of evidence used in the research.

+ Results: What are the main results of the research? After completing the research what did we learn?

+ Conclusion: What are the implications of the research? Are there any practical or theoretical applications from the findings? Are there any implications for future research?

c) Keywords: from 3 to 6 words.2

Các giảng viên hướng dẫn phải duyệt phần tóm tắt tiếng Việt và tiếng Anh trước khi ký giấy cho phép học viên, nghiên cứu sinh bảo vệ luận văn, luận án. Viện sẽ kiểm tra phần tóm tắt này trước khi cho phép các học viên, nghiên cứu sinh bảo vệ luận văn, luận án.

Lưu ý: Phần tóm tắt này học viên không nộp riêng mà đưa vào trong luận văn tại vị trí sau Danh mục bảng biểu, hình vẽ (nếu có) và trước phần mở đầu của luận văn.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN