Tên biểu mẫu Diễn giải Danh mục Tải tệp
Mẫu nhận xét của người hướng dẫn khoa học dành cho nghiên cứu sinh Mẫu nhận xét của người hướng dẫn khoa học về chất lượng luận án, quá trình nghiên cứu và học tập của nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu trang thông tin những đóng góp mới của luận án dành cho nghiên cứu sinh Mẫu trang thông tin những đóng góp mới về mặt học thuật của luận án tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu tóm tắt luận án dành cho nghiên cứu sinh Mẫu tóm tắt luận án tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đề nghị thay đổi đề tài dành cho nghiên cứu sinh Mẫu đề nghị thay đổi tên đề tài dành luận án tiến sĩ cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ cấp trường dành cho nghiên cứu sinh Mẫu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp trường dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ cấp cơ sở dành cho nghiên cứu sinh Mẫu đăng ký bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ chuyên đề dành cho nghiên cứu sinh Phiếu đăng ký bảo vệ chuyên đề tiến sĩ dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu đăng ký bảo vệ đề cương dành cho nghiên cứu sinh Phiếu đăng ký bảo vệ đề cương nghiên cứu dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ
Mẫu Lý lịch khoa học dành cho nghiên cứu sinh [VSĐH.01] Mẫu Lý lịch khoa học dành cho nghiên cứu sinh chuẩn bị thủ tục nộp HỒ SƠ BẢO VỆ LUẬN ÁN Tiến sĩ
Mẫu tóm tắt luận văn bằng tiếng Anh dành cho Nghiên cứu sinh Mẫu tóm tắt luận văn bằng tiếng Anh dành cho Nghiên cứu sinh, Nghiên cứu sinh kết hợp thông báo về việc hướng dẫn viết tóm tắt luận văn và luận án tại mục Trang chủ / Nghiên cứu sinh / Thông báo / Thông báo Quy định bổ sung nội dung phần tóm tắt luận văn, luận án Tiến sĩ
Mẫu gia hạn thời gian học tập Mẫu Đề nghị gia hạn thời gian học tập dành cho nghiên cứu sinh Tiến sĩ