Tên biểu mẫu Diễn giải Danh mục Tải tệp
Giấy nhận xét của giảng viên hướng dẫn [SĐH.QT.01.22] Giấy đề nghị của giảng viên hướng dẫn cho phép học viên bảo vệ luận văn Biểu mẫu dành cho Giảng viên