Tên biểu mẫu Diễn giải Danh mục Tải tệp
Giấy nhận xét của giảng viên hướng dẫn Luận văn [SĐH.QT.01.22 - ĐTSĐH: BVLV-NX] Giấy đề nghị của giảng viên hướng dẫn đồng ý để học viên bảo vệ luận văn Biểu mẫu dành cho Giảng viên