Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo với học viên cao học Khóa 28 và các khóa trước đăng ký cùng với Khóa 28 về việc các lớp học phần sau đây có thay đổi so với thời khóa biểu dự kiến đợt 2, cụ thể:

STT

Tên học phần

Mã lớp học phần

Lớp

Ghi chú

1

Công nghệ tài chính trong lĩnh vực ngân hàng

19C1FIN60601702

HPTC.2

Hủy

2

Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp

19C1MER60501702

HPTC.2

Hủy

3

Hợp nhất, sáp nhập và cấu trúc doanh nghiệp

19C1MER60501703

HPTC.3

Hủy

4

Kế toán quản trị

19C1MAN60701201

KM1

Hủy

5

Kế toán quản trị

19C1MAN60701204

AD3

Hủy

6

Lãnh đạo

19C1LEA60201302

HPTC.2

Hủy

7

Lãnh đạo

19C1LEA60201303

HPTC.3

Hủy

8

Lập kế hoạch và quản trị tài chính cá nhân

19C1PER60600602

NH2

Hủy

9

Ngân hàng đầu tư

19C1INT60600902

HPTC.2

Hủy

10

Ngân hàng đầu tư

19C1INT60600903

HPTC.3

Hủy

11

Nguyên lý tiền tệ và ngân hàng

19C1PRI60600301

HPTC.2

Hủy

12

Phương pháp nghiên cứu khoa học

19C1RES60100201

FN1

Hủy

13

Quản trị chất lượng

19C1MAN60201704

AD4

Hủy

14

Quản trị định chế tài chính

19C1FIN60600502

NH2

Hủy

15

Quản trị khởi nghiệp

19C1ENT60201902

HPTC.2

Hủy

16

Quản trị khởi nghiệp

19C1ENT60201904

HPTC.4

Hủy

17

Quản trị marketing

19C1MAR60200204

AD4

Hủy

18

Quản trị nguồn nhân lực

19C1HUM60200704

AD4

Hủy

19

Quản trị rủi ro tài chính

19C1FIN60501602

HPTC.2

Hủy

20

Quản trị rủi ro và hiệp ước Basel

19C1RIS60600702

HPTC.2

Hủy

21

Quản trị sáng tạo và đổi mới

19C1CRE60200501

HPTC.1

Hủy

22

Quản trị sáng tạo và đổi mới

19C1CRE60200503

HPTC.3

Hủy

23

Quản trị sáng tạo và đổi mới

19C1CRE60200504

HPTC.4

Hủy

24

Rủi ro tín dụng và chính sách cho vay

19C1CRE60600802

HPTC.2

Hủy

25

Tài chính công ty đa quốc gia

19C1MUL60501202

HPTC.2

Hủy

26

Tài chính công ty đa quốc gia

19C1MUL60501203

HPTC.3

Hủy

27

Tài chính định lượng

19C1QUA60500902

HPTC.2

Hủy

28

Tài trợ dự án

19C1PRO60601101

HPTC.1

Hủy

29

Thị trường tài chính quốc tế

19C1INT60501002

HPTC.2

Hủy

30

Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp

19C1COR60200101

HPTC.1

Hủy

31

Văn hóa tổ chức

19C1ORG60200301

HPTC.1

Hủy

32

Văn hóa tổ chức

19C1ORG60200303

HPTC.3

Hủy

33

Văn hóa tổ chức

19C1ORG60200304

HPTC.4

Hủy

Ngoài ra, một số học phần có thay đổi thời gian học và phòng học, học viên vui lòng kiểm tra lại thời khóa biểu cá nhân. Đối với học viên đã đăng ký học tại các lớp học phần bị hủy vui lòng đăng nhập vào tài khoản cá nhân tại website Đăng ký học phần của Viện Đào tạo Sau đại học (Tại đây) để đăng ký lớp học phần khác. Thời gian đăng ký từ ngày ra thông báo đến hết ngày 19/5/2019. Trường hợp cần hỗ trợ vui lòng liên hệ với Viện Đào tạo Sau đại học (ĐT: 028.38.235.277 ext 24 – Email: sdh@ueh.edu.vn)

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN