Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên cao học, nghiên cứu sinh (còn trong thời gian đào tạo, không bị xử lý học vụ) là người dân tộc thiểu số và có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh gửi thông tin đến Viện Đào tạo Sau đại học để được lập danh sách hỗ trợ giáo dục của Thành phố Hồ Chí Minh.

Ghi chú:

Các học viên, nghiên cứu sinh cần đủ các điều kiện:

  1. Là người dân tộc thiểu số, quốc tịch Việt Nam
  2. Có hộ khẩu thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh
  3. Còn trong thời gian học, không bị xử lý học vụ
    1. Đối với học viên cao học: Các khóa gồm: K33.1, K32.2, K32.1, K31.2, K31.1
    2. Đối với nghiên cứu sinh: Gồm các khóa tuyển: năm 2018, năm 2019, năm 2020, năm 2021, năm 2022.

Vui lòng gửi thông tin đến Viện Đào tạo Sau đại học theo địa chỉ email: uyenpht@ueh.edu.vn và c/c đến email sdh@ueh.edu.vn - Email vui lòng ghi rõ mã học viên, học tên, số điện thoại, Khóa, hộ khẩu thường trú, dân tộc,...

Hạn chót: 16 giờ 00 ngày 13/6/2023.

 

Viện Đào tạo Sau đại học thông báo đến học viên, nghiên cứu sinh thông tin.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN