QUY TRÌNH CÁC BƯỚC ĐÀO TẠO TRÌNH ĐỘ TIẾN SĨ

TT

Thời gian

dự kiến

Nội dung

Thời lượng

(tín chỉ)

Phụ trách

Ghi chú

1

Năm 1

Các học phần bổ sung (3 học phần)

VD:

1. Chuyên ngành Quản trị:

- QT chiến lược

- QT điều hành

- QT tài chính

2. Chuyên ngành Tài chính

- NH thương mại hiện đại

- Tài chính công

- Tài chính doanh nghiệp

9 TC

 

9 TC

3 TC

3 TC

3 TC

9 TC

3 TC

3 TC

3 TC

Khoa Đào tạo

 

Dành cho NCS có bằng thạc sĩ gần với chuyên ngành đăng ký dự tuyển

2

Năm 1

Các học phần tiến sĩ (6 – 7 học phần)

1. Các học phần chung:

- Thiết kế nghiên cứu

- Kinh tế lượng

- Phương pháp nghiên cứu định tính

2. Các học phần chuyên ngành

VD:

Chuyên ngành Quản trị:

- Tư duy hệ thống

- Hành vi tổ chức

- Văn hóa tổ chức

Chuyên ngành Tài chính

- Kinh tế lượng tài chính dành cho NCS

- Lý thuyết tài chính nâng cao

- Tài chính doanh nghiệp dành cho NCS

- Tài chính quốc tế dành cho NCS

17 – 23 TC

11 TC

4 TC

4 TC

3 TC

 

 

6 TC

2 TC

2 TC

2 TC

12 TC

3 TC

3 TC

3 TC

3 TC

Khoa Đào tạo

 

3

Năm 2

NCS thực hiện ít nhất 1 đề tài cấp trường.

 

 

 

4

Năm 2

Bảo vệ đề cương nghiên cứu chi tiết của luận án

 

Khoa Đào tạo

 

5

Năm 2

Bảo vệ Tiểu luận tổng quan và 2 chuyên đề tiến sĩ

 

-Khoa Đào tạo

-Viện ĐTSĐH

 

6

Năm 3

Trình bày luận án tại Khoa Đào tạo

 

-Khoa Đào tạo

-Viện ĐTSĐH

 

7

Năm 3 - 4

Bảo vệ luận án cấp cơ sở

 

Viện ĐTSĐH

 

8

Năm 3 - 4

Phản biện độc lập

 

Viện ĐTSĐH

 

9

Năm 3 - 4

Bảo vệ luận án cấp trường

 

Viện ĐTSĐH

 

TỔNG THỂ CÁC BƯỚC LIÊN QUAN ĐẾN VIỆC THỰC HIỆN LUẬN ÁN

TT

Thời gian

dự kiến

Nội dung

Phụ trách

Ghi chú

1

Năm 2

Bảo vệ Đề cương nghiên cứu chi tiết của luận án

- Khoa Đào tạo

- Viện ĐTSĐH

 

2

Năm 2

Bảo vệ Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề:

- Tiểu luận tổng quan lý thuyết và các nghiên cứu trước hình thành khung phân tích của đề tài luận án.

- Chuyên đề Phương pháp nghiên cứu lựa chọn cho đề tài luận án.

- Chuyên đề về kết quả nghiên cứu của luận án.

- Khoa Đào tạo

- Viện ĐTSĐH

 

3

Năm 3

Báo cáo nội dung hoặc một phần nội dung luận án trước Hội đồng khoa học của khoa đào tạo để được góp ý hoàn thiện luận án.

Khoa Đào tạo

 (nếu có)

4

Năm 3 - 4

Bảo vệ luận án cấp cơ sở (có thể tổ chức từ một đến nhiều phiên họp đánh giá khi luận án vẫn còn những điểm cần sửa chữa, bổ sung).

Viện ĐTSĐH

 

5

Năm 3 – 4

Phản biện độc lập: Trường sẽ xin ý kiến của các phản biện độc lập về luận án để xem xét cho NCS được bảo vệ cấp trường.

Viện ĐTSĐH

 

6

Năm 3 - 4

Bảo vệ luận án cấp trường

Viện ĐTSĐH

 

Tải về:

QUY TRÌNH BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP CƠ SỞ

1. Điều kiện bảo vệ luận án cấp cơ sở:

- NCS đã hoàn thành tất cả các học phần, bảo vệ đề cương nghiên cứu chi tiết của luận án, bảo vệ Tiểu luận tổng quan và các chuyên đề.

- Tham gia ít nhất 1 đề tài nghiên cứu khoa học cấp trường.

- Đạt yêu cầu về trình độ ngoại ngữ theo quy định.

- Luận án đáp ứng các yêu cầu theo quy định trong đó nội dung chủ yếu và các kết quả nghiên cứu phải được công bố ít nhất trong 2 bài báo trên tạp chí khoa học chuyên ngành uy tín có phản biện độc lập hoặc kỉ yếu hội nghị khoa học quốc tế.

- Được tập thể người hướng dẫn khoa học khẳng định chất lượng luận án và đề nghị cho bảo vệ.

2. NCS nộp hồ sơ cho Viện ĐTSĐH:            

- Phiếu đăng ký bảo vệ luận án cấp cơ sở có chữ ký của (các) giảng viên hướng dẫn. (Tải về)

- Bản sao biên lai lần đóng học phí mới nhất.

- Lý lịch khoa học (dán ảnh, đóng dấu). (Tải về)

- Minh chứng tham gia đề tài nghiên cứu khoa học (Biên bản nghiệm thu hoặc văn bản xác nhận tiến độ thực hiện đề tài). Các bài báo khoa học (photo trang bìa, trang mục lục, nội dung bài báo), danh mục các bài báo + văn bản đồng ý của đồng tác giả bài báo (nếu có),.

- Bản sao y chứng thực văn bằng/chứng chỉ ngoại ngữ, bằng và bảng điểm thạc sĩ. (Xem Yêu cầu về trình độ ngoại ngữ của nghiên cứu sinh trước khi bảo vệ luận án)

- Văn bản của tập thể người hướng dẫn khoa học khẳng định chất lượng luận án, nhận xét về tinh thần, thái độ, kết quả học tập nghiên cứu và đề nghị cho nghiên cứu sinh bảo vệ luận án.

- Gửi email đến địa chỉ khangsdh@ueh.edu.vn: 1 file Word toàn văn luận án (bao gồm cả trang bìa) như quyển in. Sau khi Viện ĐTSĐH kiểm tra và thông báo kết quả, NCS nộp 7 quyển luận án in 2 mặt, đóng bìa mềm.(Xem Quy định về trình bày luận án tiến sĩ)

3. Viện ĐTSĐH tổ chức buổi bảo vệ luận án cấp cơ sở.

TT

Thời gian

dự kiến

Nội dung

Ghi chú

1

10 ngày từ khi NCS nộp đủ hồ sơ

Thành lập Hội đồng (HĐ): trên cơ sở danh sách đề nghị của Trưởng khoa đào tạo (gồm 10 thành viên UEH, 5 thành viên ngoài UEH), Viện trưởng viện ĐTSĐH đề xuất danh sách HĐ dự kiến, Hiệu trưởng phê duyệt danh sách HĐ.

 

2

Tối thiểu 15 ngày làm việc kể từ ngày ra Quyết định bảo vệ.

Hội đồng họp đánh giá luận án.

 

3

4 tháng kể từ ngày bảo vệ cấp cơ sở

Căn cứ kết luận của Hội đồng:

- Luận án đạt yêu cầu: NCS bổ sung và chỉnh sửa để xin ý kiến phản biện độc lập.

- Luận án không đạt yêu cầu: NCS bổ sung và chỉnh sửa để bảo vệ lại.

 

QUY TRÌNH PHẢN BIỆN ĐỘC LẬP

Sau khi bảo vệ cấp cơ sở, NCS chỉnh sửa hoàn thiện luận án trong vòng 4 tháng kể từ ngày bảo vệ cấp cơ sở.

1. NCS nộp cho Viện ĐTSĐH:

- Bản giải trình bổ sung và sửa chữa luận án theo góp ý của Hội đồng đánh giá luận án cấp cơ sở (có chữ ký của: Chủ tịch, phản biện, thư ký và các ủy viên, Trưởng khoa đào tạo, giảng viên hướng dẫn).

- 2 bộ: luận án + tóm tắt luận án + các bài báo + trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án

Tải về: 

Để nhận xét của phản biện độc lập được khách quan, các tài liệu trên cần xóa tên nghiên cứu sinh, người hướng dẫn, các bài báo xóa tên tác giả, tên tạp chí, và các thông tin khác có liên quan đến NCS như email, số điện thoại, khoa đào tạo, mã số NCS, mã số đề tài khoa học …

2. Viện ĐTSĐH xin ý kiến của các phản biện độc lập về luận án để xem xét cho NCS được bảo vệ cấp trường.

TT

Thời gian

dự kiến

Nội dung

Ghi chú

1

7 ngày kể từ ngày NCS nộp đủ hồ sơ

Viện trưởng viện ĐTSĐH đề xuất danh sách PB độc lập dự kiến (gồm 4-5 thành viên UEH, 4-5 thành viên ngoài UEH), Hiệu trưởng phê duyệt 2 thành viên PB độc lập.

 

2

1 tháng + 1 tháng gia hạn kể từ ngày PB độc lập nhận được luận án

PB độc lập cho ý kiến về luận án. Sau 2 tháng, nếu PB độc lập không gửi ý kiến nhận xét, Viện trưởng viện ĐTSĐH xin ý kiến Hiệu trưởng thay PB độc lập

 

3

 

Sau 3 tháng kể từ ngày NCS nhận được nhận xét

 

Từ 6 tháng  đến 2 năm kể từ ngày NCS nhận được nhận xét không đạt

Căn cứ ý kiến của PB độc lập:

- Luận án đạt yêu cầu: NCS bổ sung và chỉnh sửa để bảo vệ cấp trường.

- Luận án không đạt yêu cầu: NCS bổ sung và chỉnh sửa để bảo vệ lại ở cấp cơ sở .

 

QUY TRÌNH BẢO VỆ LUẬN ÁN CẤP TRƯỜNG

NCS chỉnh sửa hoàn thiện luận án trong vòng 3 tháng kể từ ngày nhận được kết quả phản biện độc lập.

1. NCS nộp Viện ĐTSĐH:

- Phiếu đăng ký bảo vệ luận án cấp trường có xác nhận của (các) giảng viên hướng dẫn (Tải về)

- 01 tóm tắt luận án + Trang thông tin về những đóng góp mới về mặt học thuật, lý luận của luận án + abstract

Tải về: 

- Bản giải trình chỉnh sửa theo ý kiến của phản biện độc lập có chữ ký của NCS và xác nhận của người hướng dẫn.

- Biên nhận Thư viện trường (số 279 Nguyễn Tri Phương, Q10, TP.HCM): nộp 1 bộ gồm luận án bìa mềm in 2 mặt + tóm tắt luận án.

- Lý lịch khoa học (dán ảnh, đóng dấu). (Tải về)

- Bản kê khai danh mục các bài báo, công trình + văn bản đồng ý của đồng tác giả bài báo (nếu có).

- Gửi email đến địa chỉ khangsdh@ueh.edu.vn: 1 file Word toàn văn luận án (bao gồm cả trang bìa) như quyển in + file tóm tắt luận án bằng tiếng Việt, tiếng Anh (bao gồm cả trang bìa) + file trang thông tin về những đóng góp mới của luận án bằng tiếng Việt, tiếng Anh.

Sau khi Viện ĐTSĐH kiểm tra và thông báo kết quả, NCS nộp 7 bộ (luận án in 2 mặt Xem Quy định về trình bày luận án tiến sĩ+ tóm tắt luận án + trang thông tin về những đóng góp mới của luận án) + 8 bộ đóng quyển các bài báo (trang bìa, trang mục lục, nội dung bài báo) kèm danh mục các bài báo.

- Danh sách gửi tóm tắt luận án đã được thông qua ở cấp cơ sở (liên hệ Viện ĐTSĐH để được hướng dẫn).

- Từ 15 đến 20 bản nhận xét tóm tắt luận án của các GS, PGS, TS thuộc ngành, lĩnh vực nghiên cứu có trong danh sách gửi tóm tắt luận án, trong đó chỉ có tối đa 1/4 nhận xét của nhân sự UEH (liên hệ Viện ĐTSĐH để được hướng dẫn) và 1 bộ bản photocopy các bản nhận xét tóm tắt luận án trên.

- 1 tờ báo Sài Gòn giải phóng đăng thông tin về buổi bảo vệ luận án (sau khi đã có lịch bảo vệ).

2. Viện ĐTSĐH tổ chức buổi bảo vệ luận án cấp trường.

TT

Thời gian

dự kiến

Nội dung

Ghi chú

1

10 ngày từ khi NCS nộp đủ hồ sơ

Thành lập Hội đồng đánh giá luận án cấp trường (HĐ): trên cơ sở danh sách đề nghị của Trưởng khoa đào tạo (gồm 5 thành viên UEH, 10 thành viên ngoài UEH), Viện trưởng viện ĐTSĐH đề xuất danh sách HĐ dự kiến, Hiệu trưởng phê duyệt danh sách HĐ.

 

2

30 ngày kể từ ngày ra Quyết định bảo vệ

 

- Thu thập các ý kiến nhận xét luận án của các thành viên Hội đồng.

- Thu thập các ý kiến nhận xét bản tóm tắt luận án.

- Công bố các thông tin về luận án và buổi bảo vệ.

 

3

30 – 90 ngày kể từ ngày ra Quyết định bảo vệ

 

Hội đồng họp đánh giá luận án.

 

4

 

1 tháng kể từ ngày bảo vệ

Tối đa 2 năm kể từ ngày bảo vệ lần 1

Căn cứ kết luận của Hội đồng:

- Luận án đạt yêu cầu: NCS bổ sung, chỉnh sửa và hoàn tất thủ tục bảo vệ cấp trường.

- Luận án không đạt yêu cầu: NCS bổ sung và chỉnh sửa để bảo vệ lại trong thời hạn không qua 24 tháng kể từ ngày bảo vệ lần 1.  

 

HOÀN TẤT THỦ TỤC BẢO VỆ CẤP TRƯỜNG

- NCS chỉnh sửa hoàn thiện luận án sau khi bảo vệ bảo vệ cấp trường.

- NCS nộp Thư viện Quốc gia Việt Nam (http://nlv.gov.vn/quy-dinh-nop-luan-an-tien-si-tai-thu-vien-quoc-gia.html), Thư viện Trường Đại học Kinh tế TP. HCM (số 279 Nguyễn Tri Phương, Q10, TP.HCM), mỗi đơn vị 01 bộ gồm: toàn văn luận án (xem Ghi chú) + bản tóm tắt luận án + trang thông tin những điểm mới của luận án + CD (ghi trang bìa luận án + toàn văn luận án + tóm tắt luận án + trang thông tin những điểm mới của luận án, lưu ý ghi chung trong 01 file duy nhất theo định dạng pdf).

- NCS nộp Viện ĐTSĐH:

+ Báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung, sửa chữa có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng cấp trường.

+ Biên nhận Thư viện Quốc gia Việt Nam + biên nhận Thư viện Trường Đại học Kinh tế TP. HCM.

+ 2 bản sao y chứng thực (bằng đại học + bảng điểm, bằng thạc sĩ + bảng điểm).

+ 2 hình thẻ + 1 bao thư (dán tem, ghi địa chỉ liên hệ).

+ 1 bản tóm tắt luận án + trang thông tin điểm mới của luận án + CD ghi toàn văn luận án

+ 1 bản danh mục các bài báo + các bài báo (trang bìa, trang mục lục, trang bài báo) + văn bản đồng ý của đồng tác giả bài báo (nếu có).

 Ghi chú: Luận án in 01 mặt, đóng bìa cứng (bìa màu đỏ boọc đô, chữ nhũ vàng) gồm 2 phần:

 - Phần 1: Toàn văn luận án đã được bổ sung, sửa chữa theo yêu cầu của Hội đồng đánh giá luận án cấp trường.

 - Phần 2: đóng quyển cùng với luận án (Quyết định thành lập Hội đồng cấp trường + Các bản nhận xét của thành viên Hội đồng + Biên bản họp + Nghị quyết + Văn bản báo cáo chi tiết về các điểm đã bổ sung, sửa chữa có xác nhận của Chủ tịch Hội đồng cấp trường).

BÀI VIẾT LIÊN QUAN