Căn cứ kết luận của Chủ tịch Hội đồng tuyển sinh sau đại học Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh theo biên bản số 1942/BB-ĐHKT-ĐTSĐH ngày 09 tháng 9 năm 2022, Trường Đại học Kinh tế TP. Hồ Chí Minh thông báo đến học viên cao học Khóa 32.2 về việc tổ chức các lớp theo chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ Khóa 32.2 như sau:

TT

Chuyên ngành

Hướng

nghiên cứu

Hướng
ứng dụng

Ghi chú

1

Công nghệ thiết kế TT &TT

 

X

 

2

EMBA

 

X

 

3

Kế toán

X

X

 

4

Kinh doanh quốc tế

X

X

 

5

Kinh doanh thương mại

 

X

Các ứng viên đã đăng ký hướng nghiên cứu đề nghị chuyển sang Kinh doanh quốc tế

6

Kinh tế chính trị

X

 

 

7

Kinh tế và Quản lý môi trường

   

Đề nghị chuyển sang ngành khác

8

Kinh tế và quản trị LV sức khỏe

 

X

Hướng nghiên cứu đề nghị chuyển sang hướng ứng dụng

9

Luật Kinh tế

X

X

 

10

Marketing

X

X

 

11

Ngân hàng

 

X

 

12

Quản lý công

 

X

 

13

Quản lý kinh tế

   

Đề nghị chuyển sang ngành khác

14

Quản trị bền vững DN và MT

 

X

 

15

Quản trị bệnh viện

 

X

 

16

Quản trị kinh doanh

X

X

 

17

Quản trị nhân lực

 

X

 

18

Tài chính

X

X

 

19

Tài chính công

 

X

Nhập học cùng Khóa 32.1

Khuyến khích anh chị học viên khóa K32.2 đăng ký học các môn:
Kinh tế tuần hoàn và phát triển bền vững (mã lớp học phần: 22C1CIR61700101)

Triết học (các mã học phần có TKB phù hợp 22C1PHI61000###)

20

Thống kê kinh tế

   

Chờ đợt tuyển sinh tiếp theo

21

Thống kê kinh tế (học tại Phân hiệu
Vĩnh Long)

 

 

Chờ đợt tuyển sinh tiếp theo

22

Quản trị kinh doanh (học tại Phân hiệu Vĩnh Long)

 

 

Nhập học cùng Khóa 32.1

23

Quản lý kinh tế (học tại Phân hiệu
Vĩnh Long)

 

 

Nhập học cùng Khóa 32.1

24

Quản lý công (học tại Phân hiệu
Vĩnh Long)

 

 

Chờ đợt tuyển sinh tiếp theo

25

Ngân hàng (học tại Phân hiệu Vĩnh Long)

 

 

Chờ đợt tuyển sinh tiếp theo

26

Luật hiến pháp và hành chính (học tại Phân hiệu Vĩnh Long)

 

 

Nhập học cùng Khóa 32.1

Các trường hợp đề nghị chuyển sang ngành khác vui lòng điền mẫu Giấy đề nghị chuyển ngành (theo mẫu) và nộp cho chuyên viên quản lý khóa học tại Viện Đào tạo Sau đại học từ ngày 06/10 đến 11/10/2022 để được hỗ trợ.

Trân trọng.

BÀI VIẾT LIÊN QUAN